Assentoft

Assentoft er indbyggermæssigt Randers Kommunes næststørste by. De mange boligområder med primært parcelhuse, der kendetegner Assentoft i dag, er resultat af de sidste 50 års udvikling. De første parcelhuskvarterer blev anlagt i 1960'erne i byens vestlige del, og nye boligområder har siden bredt sig mod nord og øst til store dele af byen. De seneste år er udviklingen fortsat med nye udstykninger øst for byen med både storparceller og rækkehuse. Den markante udvikling og Assentofts popularitet som boligby skyldes ikke mindst bydelens naturskønne beliggenhed og store landskabelige kvaliteter.

Assentofts placering over fjordskrænten giver nogen fantastiske kig mod nord.

Assentoft og Drastrup

Assentoft har været udgangspunkt for udviklingen mens Drastrup, den tilstødende landsby, har været friholdt indtil de seneste år, hvor der er udstykket nye boligområder ved landsbyen. Med udlæg af et stort areal på ca. 35 hektar til boliger ved Drastrup er der lagt op til, at udviklingen i Drastrup tager fart, og på sigt vil Assentoft og Drastrup reelt vokse sammen til én bydel.

Centerby med butikker, service og erhverv

Assentoft er centerby og kommunens største bysamfund uden for Randers med 3311 indbyggere i 2012. Ligesom Randers by har Assentoft en afgrænset bymidte til detail-handel. Assentofts størrelse betyder, at der er et fint udvalg af service og erhverv. På grund af den fortsatte udbygning med boligområder er der opretholdt lidt handelsmiljø langs Storegade med to dagligvarebutikker og enkelte detailhandelsforretninger.

Bydelens skole- og fritidsaktiviteter er samlet mellem Assentoft og Drastrup. Assentoft skole er en af Randers Kommunes største, og der er børneinstitutioner, ældrecenter, sundhedscenter og idrætsfaciliteter.

Assentofts erhvervsarealer er lokaliseret mod syd, med et stort sammenhængende erhvervsområde, Virkevangen, syd for Gl. Grenåvej. Arealerne er attraktivt beliggende mellem den gamle hovedvej og omfartsvejen med let adgang til motorvejen. Når 'Det nordlige hængsel', den planlagte motortrafikvej fra Assentoft til Sdr. Borup er anlagt, vil infrastrukturen blive yderligere forbedret med direkte forbindelse til omfartsvejen.

Planer for Assentoft

I den østlige del af Assentoft ved Drastrup er der udlagt store arealer til byudvikling. Der er allerede udstykket adskillige grunde ved Skolevej og nord for Gl. Grenåvej. Da de eksisterende rammeområder endnu ikke er udnyttet, bliver der ikke udlagt yderligere areal til boliger eller erhverv i Assentoft i denne planperiode. Ud over de rammebelagte områder er der udpeget arealer til fremtidig byvækst syd for Assentofts bymidte og nord for Gl. Grenåvej, mellem Assentoft og Drastrup, foruden mindre arealer sydøst for Drastrup.

Byudviklingsområder i Assentoft og Drastrup

De seneste år er byudviklingen primært sket mod nord, hvor det karakteristiske landskab tilfører boligområderne stor herlighedsværdi. Også i Drastrup har udviklingen taget fart med nye boligområder med varieret bebyggelse fra villaer på store jordbrugsparceller til parcelhuse og rækkehuse. I løbet af de sidste 5-10 år er Drastrup omgivet af ny bebyggelse, som en følge af Assentofts byudvikling på markerne omkring landsbyen.

Fremover vil byudviklingen hovedsagelig ske mod øst ved Drastrup. Etableringen af 'Det nordlige hængsel' fra Assentoft til motorvejen vil sikre de nye byudviklingsområder optimal beliggenhed og styrke Assentoft som bosætningsby.

Pilotprojekt med bæredygtigt boligområde i Drastrup

I den østlige del af Assentoft, nordøst for Drastrup, er der udlagt et areal på ca. 35 hektar til boligformål. Første etape af området forventes lokalplanlagt i 2012. Den overordnede masterplan for hele området omkring Drastrup lægger vægt på de landskabelige forhold og områdets rekreative værdier. Udviklingen af området med nye arealudlæg til boligformål ske desuden ske med fokus på bæredygtig byudvikling og klimatilpasning. Boligområdet ved Drastrup bliver Randers Kommunes pilotprojekt for bæredygtig vandhåndtering, hvor vandet benyttes som et synligt og rekreativt element i området.

Assentoft i en sammenhæng

Landskab

Assentoft er med sine unikke landskabelige kvaliteter et attraktivt sted at bosætte sig.

Bydelen er begunstiget med et af kommunens mest karakteristiske landskaber, på toppen af de stejle skråninger syd for Randers fjord. Grænsen mellem fjordengene og bakkerne består af skovklædte skråninger med dybe slugter og udløbere, hvorpå flere af Assentofts parcelhuskvarterer er placeret. Hele den nordlige rand af Assentoft ligger således, med få undtagelser, på kanten af kløfterne, højt hævet over engene.

De skovklædte slugter skærer sig ind som naturlige grønne kiler fra nord of tegner en markant grænse, der bør fastholdes og definere placeringen af ny bebyggelse. Syd for Assentoft og Drastrup skærer Grenåvej sig igennem landskabet og markerer en umiddelbar grænse for byudviklingsmulighederne mod syd. Mod nordøst tegner den dybe Svendsdal en naturlig grænse for byudviklingen.

Infrastruktur

Vejene i Assentoft er primært rolige boligveje med afskærmende beplantning. Den gamle hovedgade, Storegade, har ikke længere karakter af butiksgade, men kan snarere karakteriseres som en boligvej. Storegade er meget belastet af trafikken til byens øvrige boligområder, selv om den i nogen grad aflastes af Grenåvej, der løber syd for Assentoft. Især de nyere boligområder mod øst kan i fremtiden betjenes via 'Det nordlige hængsel', den planlagte motortrafikvej syd om Assentoft med direkte forbindelse til motorvejen ved Sdr. Borup. Endnu skal trafik til den østlige del af Assentoft passere gennem Drastrup ved ankomst fra syd. Efter omlægningen af hovedvejen syd om Assentoft er der skabt mulighed for at opnå bedre sammenhæng mellem de to bydele nord og syd for vejen. 

Arkitektur og bevaring i Assentoft

Oprindeligt landsbymiljø

De oprindelige landsbykerner i Assentoft og Drastrup kan stadig ses i det nuværende bybillede. Landsbyen Assentoft er efterhånden udvisket, men kendetegnes af den langstrakte landsbygade, Storegade, flankeret af landsbyhuse og den gamle kro. Drastrups landsbymiljø er relativt velbevaret. En lille gruppe af gårde udgør et fint miljø med et defineret gadeforløb, der bør bevares og styrkes. Nogle af de gamle gårde har fundet ny anvendelse til erhvervsformål og børneinstitution. Drastrups kanter bør friholdes for bebyggelse, så landsbyens afgrænsning fortsat er tydelig. Se uddybende beskrivelser af landsbyernes kvaliteter og sårbarheder i Randers Kommunes Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.