Årslev

Årslev er en velbevaret landsby, hvor især vejstrukturen og det lille miljø omkring forsamlingshuset og den gamle skole, har historisk værdi. Årslev Præstegård er blevet flyttet på Hjerl Hede (museum), hvilket vidner om, at Årslev historisk har været en vigtig by, med en stor og karakteristisk præstegård.

Der er stadig et stort antal bevarede gårde i Årslev, som er med til at tegne bystrukturen, ligesom byhusene i den centrale del af landsbyen understreger vejstrukturen. Det er et værdifuldt træk, at bebyggelse og veje understøtter hinanden.

Årslev består foruden den gamle bydel, desuden af de to nyere kvarterer, Vestervang og Enghavevej. Disse kvarterer har fine landskabelige kvaliteter i form af udsigt over Alling Ådal (Vestervang) og kæret mellem landsbyen og Elisaholt.

Udsigt over Alling Ådal fra Vestervang.

Sårbarheder

Trafikalt er Årslev hårdt belastet af den gennemkørende trafik. Dertil kommer at husene ligger direkte ud til selve kørebanen, fordi vejprofilet er så smalt. Oplevelsen af gaderummet er stærk og definitionen af vejen er klar, men trafiksikkerheden lider under den høje hastighed og de dårlige oversigtsforhold.

Landsbyens centrum med de mange rødstenshuse, er meget karakteristisk og et værdifuldt miljø, som bør beskyttes. Husene henvender sig alle mod pladsen og definerer således byrummet.

Anbefalinger

Evt. trafikdæmpende foranstaltninger bør udføres under hensyntagen til det klart definerede gaderum. Det må tilstræbes at bevare husenes placering og sikre en god overgang imellem vej og bebyggelse.

Miljøet omkring kirken, med resterne af den gamle præstegård, er historisk vigtigt for byen. Indgreb bør overvejes nøje og ses i et historisk perspektiv.

Evt. ny bebyggelse omkring bypladsen bør ligge tæt mod pladsen og facader bør henvende og åbne sig mod pladsen. Bygninger bør tilpasses den øvrige bebyggelses skala, byggestil og materialeholdning. Pladsen skal friholdes så kig til den gamle skole og kirken bevares.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Årslev her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.