Albæk

Albæk er den ældste og største af de Nedre Byer, der ligger langs Randers Fjords nordlige side. Landsbyen er placeret ved en slugt, hvori Albæk Møllebæk løber. Bækken er sand­synligvis grunden til, at landsbyen er placeret netop her.

Kirken er en af Kronjyllands ældste og ligger på et lille frem­spring midt i landsbyen. Kirken har oprindeligt ligget højt i forhold til den øvrige bebyggelse i Albæk. I dag ligger den fortsat centralt og synligt.

Albæks bebyggelsesstruktur er styret af landskabet og Nedre Vej, der løber for foden af dalskrænten. Bebyggelsen udgøres af flere firlængede gårdanlæg, samt byhuse, der er beliggende helt ud til vejen. På dalskrænten mod øst ligger der et større område med parcelhuse, der har en flot udsigt over fjord­landskabet mod syd.

Albæk har primært bredt sig mod vest frem til 1940 og si­den mod øst. Parcelhuskvartererne, på skrænten nedenfor Østrupvej, er placeret tilpas lavt i terrænet til, at udsigten fra Østrupvej er bevaret. Generelt er bebyggelsen godt tilpas­set landskabet.

Albæk har gennemgået en ret kraftig udvikling og gårdstruk­turen er efterhånden noget udtyndet. De tilbageværende gårde er af svingende bevaringsværdi rent bygningsmæssigt. Deres historiske bevaringsværdi er dog høj. Småhus-struk­turen omkring vejkrydset i midten af landsbyen er karakte­ristisk for landsbyen, men bebyggelsen er desværre i noget blandet stand.

Byggemuligheder i Albæk findes dels i den allerede udstykkede struktur, samt i byens sydøstlige del, hvor enkelte gårde er nedlagt eller reducerede, så der kan findes plads til ny bebyggelse. Det er essentielt for landsbymiljøet at ny bebyggelse udformes med forståelse for den gamle struktur og understøtter det samlede landsbymiljø i både skala, form, omfang og placering.

Sårbarheder

Albæk har undergået store forandringer gennem tiden og er i dag primært en boligby. Efterspørgslen på parcelhuse sætter den oprindelige bebyggelse, gårdene, under pres. Funk­tionstømning og deraf følgende forfald er en trussel mod landsbyens miljø.

I den centrale del af Albæk ligger gårdene fortsat helt ud til vejen.

Helhedsindtrykket af Albæk er meget afhængig af bebyggelsens tilstand. Miljøet i den centrale del af Albæk udgøres primært af ældre småhuse. Disse huse er vigtige, da deres skala er med til at understrege landsbyens tætte miljø. Da husene for manges vedkommende er af ældre dato og derfor sårbare overfor forfald, kræver de særlig opmærksomhed.

Anbefalinger

De store gårdes beliggenhed langs fjordengene neden­for dalskrænten er unik, og disse gårde bør bevares. Derfor anbefales det, at der udarbejdes en bevarende lokal­plan, som det er gjort for bl.a. Vestrup. Dette giver både borgere og forvaltning en øget indsigt i landsbyens sårbarheder og særkender, som kan danne grundlag for et efterfølgende sam­arbejde om at bevare og tydeliggøre disse elementer.

Som supplement til énfamiliehusene kan der indrettes andels- eller lejeboliger i de gårde, der er velegnede til en sådan transformation.

Albæk bør SAVE-registreres, med fokus på bebyggel­sen langs Nedre Vej, Harridslevvej og den nederste del af Østrupvej (nr. 1-30).

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Albæk her: Landsbyregistrering 2011.

 

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.