Bjergby

Bjergby ligger højt og meget karakteristisk i landskabet, med udsigt mod syd og Kousted Å, løbende i et dalstrøg mod nord. Ople­velsen af byen karakteriseres ved den krans af gårde, der afslutter bebyggelsen hele vejen rundt.

Byen gennemskæres af Mariagervej, hvorfra man kan opleve gårdene, der for de flestes vedkommende ligger med hjør­net ud til vejen. Flere af gårdene er fortsat firlængede, men der er foretaget mange ombygninger. Bjergby forsamlings­hus ligger midt i byen, der ellers kun består af gårde og beboelseshuse.

Et firlænget gårdanlæg på byens sydkant er i fremskreden forfald og ligger i dag som et synligt tegn på de store omvæltninger der sker i landbruget. Sårbarheder

Bjergby har en karakteristisk beliggenhed på en bakke, som er sårbar overfor udbygning.

Mange tidligere landbrugsbygninger bliver overflødige og risikerer at forfalde, hvis ikke der findes alternativ anvendelse for dem. Ældre bygninger kræver særlig vedligeholdelse og forståelse for deres karakter og arkitektur. Om- og tilbygninger samt ned­rivninger ændrer gårdenes og dermed også byens miljø og rum markant.

Anbefalinger

Beplantningen i Bjergby er meget karaktergivende for byen. Derfor er det også vigtig, at den fortsat indgår som rumska­bende element inde i landsbyen og afgrænsende element på kanten af landsbyen.

Der bør ryddes op i den beplantning der slører alléer og anden rumskabende og afgrænsende beplantning.

De firlængede gårde bør bevares og behandles med særlig omhu, da de udgør Bjergbys primære bebyggelsesstruktur.

Mariagervej 350 med sin lade ud mod Mariagervej danner langside i byrummet når man ankommer fra syd.  

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Bjergby her: Landsbyregistrering 2011´.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.