Blenstrup

Blenstrup ligger i det åbne land og består af spredt bebyggel­se langs vejene Munkebovej, Blenstrupvej og Krogagervej. Gårdene er det dominerende element i Blenstrup. Disse lig­ger tilbagetrukket fra vejene, og der er ingen bebyggelse, der definerer gaderum. Mange gårde i Blenstrup er ikke længere i drift og enkelte huse er revet ned, hvilket forstærker bil­ledet af en usammenhængende landsby.

Sårbarheder

Blenstrup har en spredt karakter der gør, at de enkelte gårdanlæg og huse træder frem. Derfor er landsbyen særlig sårbar overfor bygninger, der får lov til at forfalde. Fokus bør især rettes mod gårdene, hvoraf flere ikke længere er i drift og derfor heller ikke længere vedligeholdes løbende.

Anbefalinger

Sammenbindende og rumskabende beplantning bør styrkes, så landsbyen virker samlet trods den spredte bebyggelse.

Munkebovej 3, Blenstrupvej 39 (den gamle skole), frysehuset (Blenstrupvej 45), samt Krogsagervej 69 og 79 bør SAVE-registreres.

Munkebovej 3

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Blendstrup her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.