Borup

Borup Møllebæk og dalen omkring den er af stor betydning for Borup. Byens gårde ligger ned mod dette dalstrøg. Over dalen løber Borup Byvej og mod syd skråner landskabet ned mod Randers.

Byen er langstrakt med luft mellem gårdene. Byens sydlige kant er mindre veldefineret, men landsbyens karakter af slynget vejby, kommer til udtryk gennem den ene række huse, der ligger på sydsiden af Borup Byvej.  

Parcelhusenklaven, der ligger på den sydvendte skråning, syd for Borup Byvej, bruger ikke de landskabelige værdier aktivt og bryder markant med landsbyens gamle struktur, der er hængt op på Borup Byvej.

To markante bygninger i Borup er bevaringsværdige i særlig grad. Det gælder dele af Lindegaard samt den gamle kæm­nerbolig beliggende på Borup Kirkevej 3.

Lindegaard med sit meget originale og karakteristiske stuehus.

Sårbarheder

Borup er en langstrakt og åben struktur, med kun én hus­række langs Borup Byvej, hvilket gør den sårbar overfor udtynding.

Som i mange andre landsbyer på Borups størrelse, er der kun et synligt aktivt landbrug tilbage i byen. De øvrige går­de og driftsbygningerne til disse, står tomme og er i risiko for at forfalde. Gårdene udgør ikke længere en stor andel af bebyggelsen, men deres størrelse og synlighed gør, at deres tilstand påvirker det samlede indtryk af byen kraftigt.

Borups karakteristiske og rumskabende bygninger overfor kirken stammer fra andelstiden. Disse bygninger har tradi­tionelt været åbne mod gaden. Desværre lider facaderne på den gamle skole og købmands­forretning under renoveringer, der ikke har forholdt sig til bygningernes historie og de fremstår i dag meget lukkede.

Anbefalinger

Evt. opstående huller i bebyggelsesrækkerne langs Borup Byvej bør udfyldes med byggeri der, tilpasses den øvrige bebyggelse i skala og karakter.

Der bør tages særligt hånd om Borups historiske bygninger, så de fortsat bidrager positivt til bybilledet ved at fremstå originale og værdige.

Evt. fremtidig udstykning bør ske i relation til det allerede udstykkede parcelhusområde øst for Borup Kirkevej og syd for Borup Byvej. Inden for den gældende ramme er der mulighed for yderligere udstyk­ning af grunde. Her bør man sikre, at det flotte kig mellem dalen og det højere liggende land­skab mod syd bevares.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Borup her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.