Dalbyneder

Dalbyneder ligger i bunden af en slugt ved et bredt engdrag. Landsbyen er opstået på sydsiden af dalen, men er vokset langs vejnettet mod hhv. nord, vest og sydøst. Vejstrukturen er med få undtagelser meget velbevaret. Kirken ligger højt på et næs, på landsbyens sydlige kant.

Byudviklingen har ikke været voldsom og forholder sig fortsat til landskabets markante konturer. Enkelte gårde i bymidten er udskiftet med småhusbebyggelse, og de tilbageværende gårde synes ikke i drift. Enkelte er desværre på vej mod forfald.

Det er vigtigt, at den store dalskrænt syd for byen friholdes for bebyggelse, da der her er nogle flotte kig ind over Dalby­neder til bl.a. kirken.

Dalbyneder har et stort potentiale, idet den byder på man­ge veldefinerede fine kig og veldefinerede byrum mellem de tætliggende gårde og huse. Potentialet kan dels forløses ved en oprydning og tilpasning af beplantningen i landsbyen, ligesom renovering af enkelte bebyggelser vil give landsbyen et markant løft.

Ny bebyggelse bør respektere landsbyens overordnede struk­tur og tilpasses landsbyens skala og miljø. Det betyder bl.a. at ny bebyggelse skal placeres, så den er med til at definere vejenes forløb.

Sårbarheder

Dalbyneder har store rumlige kvaliteter i kraft af sin place­ring i bunden af dalen og sin tætte bebyggelsesstruktur, men funktionstømning truer gårdene. Stenhøjvej 1 er således en særdeles centralt beliggende og identitetsbærende gård, som udgør et potentiale for byen.

Bygningsmassen i Dalbyneder er generelt af ældre dato og kræver en del vedligehold, hvilket gør Dalbyneder meget sårbar overfor forfald.

Anbefalinger

Man kan med fordel gøre Dalbyneder Bæk mere tilgængelig og synlig. Lige nu er den skjult i buskads, hvilket er synd, da den udgør et potentiale i den lille by.

Landskabet omkring Dalbyneder friholdes for både bebyggelse og beplantning, så de brede kig ned over landsbyen og de flade marker øst for byen bevares.

Beplantningen i Dalbyneder bør tilpasses så den understøtter gadeforløbene og er med til at definere landsbyens rum.

Følgende bygninger i Dalbyneder bør SAVE-registreres: Stenhøjvej 1, 4, 5, 6 og 22 (Dalbyhus), Demstrupvej 50-60, Kirkebakken 4 og 6 og Vestervangsvej 3, 6 og 10.

Dalbyhus, Stenhøjvej 22

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Dalbyneder her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.