Gassum

Den lille sidedal til Kåtbæk tilfører den vestlige del af Gas­sum en fin landskabelig værdi og sætter gårdene i dialog med landskabet. Den østlige og nordlige del af Gassum lig­ger i et fladt landskab og er mere indadvendt. Denne del af byen er kommet til op gennem 1960erne og 70erne, hvor Gassum voksede til dobbelt størrelse.

Udviklingen har betydet, at landsbyens oprindelige struktur er svær at genkende. En del af de tidligere fælles forte-arealer er dog stadig synlige som grønne arealer mellem gårdene. De gennemgå­ende veje, Amtsvejen og Balgårdsvej, slynger sig også fortsat gennem byen nogenlunde originale i deres forløb.

Gassum har en DagligBrugs med tankstation, der ligger centralt overfor kirken. Her lå også det gamle forsamlingshus, som nu er afløst af Kultur- og Aktivitetshuset ved idrætspladsen.

En stor del af den gamle bebyggelse i Gassum er ombyg­get. Som eksempel kan nævnes den gamle skole, der har fået en hårdhændet behandling i omdannelsen fra skole til boliger. Der er dog enkelte gårde, som er relativt originale i deres fremtoning. Disse få tilbageværende gårde må siges at have kulturhistorisk betydning for landsbyen, ligesom forsamlingshuset og brugsforeningen er identitetsbærende institutioner.

Det nordøstlige hjørne af parcelhusområdet er endnu ikke bebygget (Vangen). Der er plads til syv huse på arealet heraf de fem ud til det åbne land. Skulle der blive behov for yderligere areal, kan det evt. ske ved at inddrage området til fremtidig byvækst syd for Dyrbyvej og øst for Støberivej.

Sårbarheder

Området omkring kirken, købmanden og gården Snededamsvej 8 er sårbart overfor affolkning. Det er landsbyens naturlige centrum, men indbyder ikke umiddelbart til ophold.

Et kig mod sydvest ad Balgårdsvej fra landsbyens gamle centrum.

Gassums afgrænsning mod landskabet mod vest er fint defi­neret af naturen og gårdenes møde med denne. Denne dialog mellem landskab og bebyggelse bør bevares og styrkes.

Den ældre del af Gassum er sårbar overfor forfald. Manglen­de vedligehold og rod sætter et ærgerligt præg på en landsby og bør stoppes tidligt.

Anbefalinger

Arealet omkring brugsen og kirken kan fungere som centralt mødested i byen. Dette forudsætter en tilpasning af det store asfaltareal.

Gårdmiljøet omkring Halekær i Gassums sydvestlige hjørne danner en fin naturlig afgrænsning af Gassum mod vest. Afgrænsningen er karakteristisk for landsbyen og bør bevares og styrkes.

Fremtidig udbygning af Gassum bør som udgangspunkt ske mod øst i forlængelse af den eksisterende parcel­husbebyggelse.

Bebyggelse der bør SAVE-registreres: Smededamsvej 2, 4, 6 og 8, Halekærsvej 4, Balgårdsvej 2 (forsamlingshu­set) og 4 (Friisminde), Dyrbyvej 1, 10, 12 og 16.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Gassum her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.