Gimming

Gimming ligger på et plateau syd for Nørrekær, hvor Ris Møl­lebæk løber. Landskabet er vidtstrakt og blødt bakket mod syd og øst.

Gimming virker ved første øjekast lidt fragmenteret og spredt, men ved nærmere studier ses det, at gårdene altid har ligget med brede mellemrum enten som enkeltgårde eller i klyn­ger. Den bedst bevarede klynge ligger nord for Runevej og udgør landsbyens vestlige ende. Gårdklyngen tegner, sam­men med gårdene syd for Vestrupvej og kirken midt i byen, grundtrækkene i den gamle landsbystruktur.

I bymidten ligger flere bevarings­værdige bygninger. Blandt dem den gamle Rytterskole og den nyere byskole overfor. Begge er vigtige historiske bygninger i den lille landsby. Forsamlingshuset på hjørnet af Runevej er fortsat aktivt.

I 1970''erne er to parcelhuskvarterer udbygget vest for Gim­mingvej og omkring Gimming Kirkevej. I løbet af de sidste fem år er der bygget flere parcelhuse på landsbyens østkant ved Vestrupvej.

Der er adskillige byggemuligheder i den eksisterende struktur i Gimming. For at bevare den historiske struktur og Gimmings grønne karakter, er der også udpeget områder der friholdes for bebyggelse. Dette særligt i byens vest- og nordende, hvor de gamle gårde fortsat ligger ud til det åbne land.

Sårbarheder

Gimming er sårbar overfor udtynding blandt de gamle fire­længede anlæg, som udgør nogle vigtige rumskabende og historiske elementer i Gimming. Derfor bør der søges alter­nativ anvendelse for gårdenes bygninger, såfremt driften ophører.

Gimming har en særlig grøn karakter med mange græsarealer belig­gende inde i byen. Disse grønne arealer er sårbare og skal passes, så de fremstår som et aktiv for landsbyen.

Anbefalinger

Det bør prioriteres at få bebygget parcellerne umid­delbart øst for kirken, da dette vil skabe en markant bedre sammenhæng i Gimmings centrale del. En husrække her kan danne modvægt til Vestrupvej 146''s lange, markante facade. Husrækken skal tilpasses landsbyens skala, byggestil og struktur.

Vestrupvej 146 og kirken til højre i billedet.

Der bør gøres en ekstraordinær indsats for at bevare gårdene og det fine miljø på Runevej i den østlige del af Gimming.

Vestrupvej 146 bør bevares, for at fastholde den markante langside ved Vestrupvej.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Gimming her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.