Grensten

Grensten ligger i et fantastisk flot landskab på toppen af Gudenådalens nordlige skrænt. Fra landsbyen er der flere spektakulære vue ud over Gudenådalen. Dialogen med Væth på den modstående side af Gudenåda­len er et flot motiv.

Grensten præges af landbruget, men i dag er meget få af landsbyens gårde i drift.

Grensten er dog en velbevaret landsby, hvor en del af den oprindelige struktur er intakt. Struk­turen og bebyggelsesmønsteret gør, at landsbyen fremstår meget original i sammenligning med de nærliggende byer Stevnstrup, Helstrup, Øster Velling og Langå. Disse byer er i høj grad præget af parcelhusudstykninger.

Landsbyens gamle forte er fortsat synlig, når man begiver sig rundt i landsbyen. Enkelte steder er den blevet bebyg­get med småhuse, som en naturlig del af landsbyens udvik­ling. De små huse er en del af landsbybilledet, der fremstår helstøbt med sin varierede bebyggelse.

Der er kun få potentielt bevaringsværdige bygninger i Gren­sten ud over kirken. Men stort set al bebyggelse og særligt de tilbageværende gårde, er af høj strukturel og rumlig betydning. Generelt udgør Grensten et flot landsbymil­jø, hvor det i dag er naturværdierne og de rekreative værdi­er, der gør byen attraktiv.

Sårbarheder

Landsbyens grænser er sårbare overfor utilpasset ny bebyggelse. I dag fremstår landsbyen samlet, hvilket er et stærkt træk op mod det faldende landskab mod vest, syd og øst.

Et kig ned over Gudenådalen nordøst for Grensten.

Anbefalinger

Den skarpe grænse mod landskabet bør fastholdes, sammen med eksisterende kig til Gudenåen. Ny bebyggelse bør derfor ikke placeres på landsbyens kanter, med mindre den er klart sammenhængende med landsbyen og klart afgrænset mod landskabet.

Følgende bygninger bør SAVE-registreres: Byvej 1, 7, 11, 13, 15 og 17. Gårdene Østerballevej 2, 4 og 5 samt Grenstenvej 59.

Byvej 1 overfor kirken.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Grensten her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.