Helstrup

Helstrup ligger i et meget flot dallandskab, der præger landsbyens struktur og form. Landsbyen ligger flot i en karakteristisk forgrenet slugt. Oprindeligt var landsby­en tilpasset terrænet på en meget gennemført måde, hvor kirken, som den eneste bygning, lå højt hævet over resten af landsbyen. De nye parcelhusudstykninger har brudt med dette princip og er placeret på samme næs som kirken, i det højtliggende landskab.

Parcelhusenklaven præger dog ikke oplevelsen af den oprindelige landsby ret meget. Den lave beliggenhed betyder, at der i den gamle del af Helstrup, hersker en særlig intimitet. Generelt virker den gamle del af Helstrup meget velfungerende.

Helstrups vejstruktur er stort set intakt, på trods af mange gårdnedlæggelser langs Helstrupvej. Her ligger der nu byhu­se, som heldigvis fortsat definerer vejforløbet.

Der er få originale bygninger tilbage i Helstrup, og kun enkelte er bevaringsværdige.

For at bevare Helstrups karakter er der udpeget arealer der skal friholdes for bebyggelse i den nordlige del af landsbyen. Byggemuligheder findes i den allerede udstykkede struktur i byens sydlige del. Desuden kan der evt. etableres ny bebyggelse på de tidligere industrigrunde nord for Gl. Silkeborgvej.

Sårbarheder

Helstrup har en meget tydelig gammel bymidte, hvis afgræns­ning er bestemt af landskabstopografien i form af skrænterne. Denne struktur er sårbar overfor brud med dette princip.

Helstrup er sårbar overfor forfald. Bygningsmassen i den gamle del af landsbyen er af ældre dato og kræver særlig viden at vedligeholde. Dertil kommer, at det er nødvendigt med en mere omhyggelig vedligeholdelse af de gamle huse, for at bymidten fremstår præsentabel.

Helstrups placering på kanten af Elbækdalen gør, at der er fine kig fra landsbyen ud i landskabet. Disse kig og lands­byens kontakt med landskabet generelt er sårbare overfor sløring, gennem såvel beplantning som bebyggelse på Hel­strups vestlige kant.

Anbefalinger

Den naturlige, landskabelige afgrænsning af Helstrup bør respekteres ved fremtidig udstykning. Særligt bør den gamle bydel skånes for sporadisk randbebyggelse.

Vestergaard på Elbækvej 3, samt bebyggelsen omkring Helstrupvej i den gamle landsby bør SAVE-registreres.

Et kig ud over den gamle landsbymidte fra kirken.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Helstrup her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.