Hørning

Den gamle del af Hørning ligger relativt fladt omgivet af landbrugsjord. Med tiden er landsbyen udbygget mod nord­vest, op over bakken, hvor man har udsyn ud over det store plateau mod øst.

Hørnings karakteristiske boomerangform har eksisteret siden landsbyens grundlæggelse, og er blevet stadig mere karakteristisk med udbygningen mod nord. Vejstrukturen i den gamle, tætte bydel er meget original og intakt den dag i dag.

Hørning er en særdeles velholdt landsby, med flere små fine, karakteristiske miljøer. Et markant sted i landsbyen er plad­sen foran kirken og Den Hørningske Stiftelse. Dette område ligger på kanten af Hørning og er især synligt ved ankomst ad Præstedalsvej. Særlig karakteristisk er også Tjørnestien, der går bag om de små gårde fra byens centrale del. Denne gamle del af Hør­ning er værd at værne om.

Tjørnestien går bag om de gamle gårde i Hørnings centrale del.

Der er flere byggemuligheder i Hørning og udbygning kan ske dels som huludfyldning i den sydlige del af byen og udviklingsområder i den nordlige del. Visse områder friholdes for bebyggelse for at sikre at landsbyens karakter fastholdes.

Sårbarheder

Hørning synes generelt meget velfungerende og velholdt. Kanterne i landsbyens nordlige del kan synes en anelse uklare, primært omkring Lundvej.

Hørnings historiske aflæselighed ligger dels i bebyggelsesaf­grænsningerne, som er klart definerede. Aflæseligheden kan komme under pres, hvis der placeres udstykninger op ad disse grænser og især hvis der rives eksisterende bygninger ned og der opføres bebyggelse af en anden type.

Anbefalinger

Den gamle del af landsbyen holder en helt klar struk­tur, der understreger landsbystemningen og byens historie. Denne fortælleværdi bør fastholdes og nye udstykninger placeres så de historiske træk fortsat kan aflæses i by- og landskabsbilledet.

Ved nedrivning af eksisterende bygninger bør der opføres nyt byggeri som i skala og type indordner sig og tilsvarer den omkringliggende bebyggelse. Erstatning af et gammelt husmandssted med f.eks. rækkehuse vil svække landsbymiljøet.

Det gamle snedkeri og den Hørningske Stiftelse, hhv. Præstedalsvej 3 og 8, bør SAVE-registreres. Det samme gør sig gældende for gårdene Lykkeskovvej 3, 6, 7, 8 og 9, Præste­dalsvej 4, 5 og 9. Desuden bør bebyggelsen langs Langgade registreres.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Hørning her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.