Hvidsten

Hvidsten ligger i et relativt fladt landskab omgivet af landbrugsjord. Den gamle landsby er fortsat et produktions­samfund, hvor byudvikling stort set ikke har fundet sted, hverken i industrialiseringsperioden i 1800-tallet eller i de vækstprægede 1960ere og 70ere. Tilbagegang i landbruget gennem de sidste to årtier har ført til, at mange gårde er taget ud af drift og enkelte synes helt forladte. Gårdene og små­husene langs vejene tegner fortsat denne del af landsbyen.

Syd for landsbyen ligger en parcelhusenklave med omkring 30 husstande. Bebyggelsen er meget klar og skarpt afgræn­set af hække. Den karakteristiske feltstruktur ligger skåret ned i landskabet omkranset af hække mod markerne. Den­ne udstykning ligger i et stramt mønster og betjenes af en enkelt vej, Toftevænget. Tæt på denne bebyggelse ligger også Hvidsten Kro, det gamle mejeri (nu autoværksted) samt flere bebyggelser, der henvender sig til Mariagervej.

De to bydele er adskilt af et engdrag, hvilket skaber et ophold mellem de to forskelligartede bebyggelser. Man kan sige, at det er rart for beboelseskvarteret at komme på afstand af landbrugene, men det svækker også landsbyen, der ikke fremstår som en samlet enhed.

Hvidsten Kro er et kapitel for sig. Kroen er landskendt for at have været tilholdssted for friheds- og sabotørgruppen "Hvidstengruppen" under 2. Verdenskrig. Kroen er udpe­get til kulturmiljø og drives i dag som en kombination af museum og kro. Bygningerne er generelt godt vedligeholdt og enkelte har ud over kulturhistorisk også bygningsmæssig bevaringsværdi.

Hvidsten Kro

Sårbarheder

Den gamle del af Hvidsten er i særdeleshed sårbar overfor gårdnedlæggelser, idet gårdene udgør langt størstedelen af landsbyen. Mariagervej 492A er et eksempel på en gård, der er lukket ned og siden forladt. Lukkede gårde sætter et trist præg på en landsby.

Den nyere del af Hvidsten har en bebyggelsesrække, der henvender sig ud mod Mariagervej. Denne facaderække er i høj grad byens ansigt udadtil og er sårbar overfor lukninger af virksomheder, oplagring, rod, forfald og slid.

Anbefalinger

Hvidsten Kro bør fastholdes som kulturmiljø og bør fortsat være den første bebyggelse, man møder øst for Mariagervej ved ankomst fra syd.

Den gamle landsby (gårdbebyggelsen) i Hvidsten, bør fastholde sin struktur, men være åben overfor transfor­mation og funktionstilpasning. F.eks. ved omdannelse af gårdenes driftslænger til boliger.

Den gamle smedie ligger i den gamle del af Hvidsten.

Det åbne engstrøg mellem de to bydele bør fastholdes, så den gamle landsby fortsat ligger alene omkring vejkrydset Mariagervej/Asfergvej.

Der bør gennemføres SAVE-registrering på bebyggelsen i den gamle landsbydel omfattende Mariagervej 480-497 samt 498, 500, 502, 504 og 506 og Asfergvej 1, 2, 4, 6, 10 og 12. Derudover bør registreres: Mariagervej 449 (det gamle mejeri) og 450 (Hvidsten Kro).

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Hvidsten her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.