Kastbjerg

Kastbjerg ligger i et flot, skrånende landskab ned mod et bredt engdrag, som er en sidedal til Kastbjerg Ådal, der slår et skarpt knæk mod nord lige nordvest fra Kastbjerg.

Gårdrækken langs Bygaden ligger præcist i landskabet med ryggen mod dalen. Den sydlige del af Kastbjerg ligger højt, med udsyn mod nord. Der er foretaget en del terrænregule­ring, som ses tydeligst omkring kirken.

Kastbjerg har i udstrækning ikke ændret sig meget de sidste 200 år, men der er bygget mange byhuse langs gaderne, mellem gårdene. Den overordnede landsbystruktur er nogen­lunde intakt. Dog er det tidligere forteareal noget præget af de før omtalte terrænreguleringer. Muligvis har en del af forten været en sandgrav.

Der er flere bevaringsværdige bygninger langs Bygaden, hvor der desværre også er eksempler på forfald og manglende vedligehold. Særligt sætter en ikke længere aktiv erhvervs­bygning et trist præg på byen.

Et kig gennem Bygaden i Kastbjerg.

Sårbarheder

Gårdrækken nord for Bygaden er sårbar overfor udtynding i gårdstrukturen. Gårdene er i dag med til at definere vejforlø­bet, hvilket er et flot træk, der bør bevares.

Bygningsstrukturen i Kastbjerg følger terrænets konturer. Dette mønster er sårbart overfor afvi­gelser. Derfor bør man også placere evt. ny bebyggelse efter terrænets former, så man bevarer dette fine træk.

De mange huse og gårde med høj bevaringsværdi er identi­tetsbærende for Kastbjerg, og byen er i særdeleshed sårbar overfor udtynding blandt disse.

Anbefalinger

Nye bygninger bør placeres i overensstemmelse med den eksisterende bebyggelse, dvs. under hensyntagen til terrænets konturer og helt ud til vejene.

Bygninger med høj bevaringsværdi bør ved om- og tilbygning, behandles med henblik på at bevare størst mulig originalitet i udtryk og kvalitet.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Kastbjerg her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.