Kondrup

Kondrup ligger i et forholdsvist fladt, opdyrket landskab. Fra kanterne af byen kigger man til alle sider ud over vidtstrakte marker.

Kondrup har en meget flot bebyggelsesstruktur og mange store og generelt flot vedligeholdte firlængede gårdanlæg. Kondrups overordnede struktur er meget velbevaret og gårdene dan­ner et fint miljø mellem sig.

Vejnettet var tidligere domineret af en stor forte, men denne er med tiden blevet bebygget med småhuse eller inddraget til tekniske anlæg, private haver eller græsningsenge.

Der er en udsædvanlig stor andel bevaringsværdige bygnin­ger i Kondrup. Mange af stuehusene til de store firelængede gårdanlæg er karakteristiske og velholdte. Flere af dem er fine repræsentanter for deres tid og der bør gøres en særlig indsats for at bevare dem. Selvom længerne ofte er vurderet lavere på SAVE-skalaen, er disse meget betyd­ningsfulde for rumdannelsen og de har stor betydning for landsbyoplevelsen.

Der er etableret erhverv i to af gårdene i Kondrup, hvilket er en god måde at benytte længer, der ikke længere bruges til landbrugsdrift.

Kondrup fremstår som et forbil­ledligt landsbymiljø. Småhusene falder generelt fint ind i strukturen mellem gårdene og er med til at definere vejfor­løbene. Disse huse er, med deres historiske berettigelse, en vigtig del af landsbyens miljø. 

Sårbarheder

Den spredte gårdstruktur er sårbar overfor bebyggelse, der slører dette karaktertræk.

De åbne haver og enge mellem gårdene er vigtige for ople­velsen af landsbyrummet mellem gårdene. Derfor er disse arealer sårbare overfor beplantning.

Da en stor del af Kondrups identitet ligger i de store fir­længede gårdanlæg, er nedlæggelser af landbrug og funktionstømning af gårdene, en af de største trusler mod landsbyer som Kondrup. Det er derfor essentielt at finde alternativ anvendelse til gårdenes driftsbygninger.

Anbefalinger

Der bør ikke udstykkes og bebygges grunde, der kan have slørende eller opdelende effekt på miljøet mellem gårdene i Kondrup.

Kondrup besidder et usædvanligt stort antal bevarings­værdige gårde. Der bør gøres en særlig indsats for at sikre, at de karakteristiske gårde i Kondrup bevares og vedligeholdes.

Kondrup er en velbevaret landsby med mange flotte gårdanlæg.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Kondrup her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.