Læsten

Læsten byder på fine kig ud over et karakteristisk krøllet dallandskab syd for byen, nemlig de fredede Læsten Bakker. Byen ligger omkring en slugt, med kirken placeret på et markant fremspring syd for byen.

Læsten læner sig meget flot op ad det nære landskab og bruger det aktivt ved at trække de fritholdte slugter helt ind i byen. En del af bebyggelsen er dog ikke lagt efter terrænet, men vender sig i stedet mod Viborgvej mod nord. Det resulterer i, at denne bebyggelse i nogen grad vender ryggen til resten af byen.

Strukturen i Læsten er forholdsvis intakt, men forten er i dag bebygget. Dette har fortættet byen og sløret gårdstrukturen. Det betyder at gårdene i dag ikke tegner byen indadtil, så meget som udadtil. Engtoften er i dag i stedet en blanding af småhuse og ordinære parcelhuse.

Sårbarheder

Landskabet omkring Læsten er meget karakteristisk og særligt syd for byen er det sårbart overfor sløring med bebyggelse.

Læstens gårde, der markerer byens kanter mod øst og vest, er sårbare overfor nærgående bebyggelse. Særlig Hamborg­gaard vest for byen ligger meget frit og synligt, hvilket er en flot markering af landsbyens kant.

Gadeforløbet Engtoften er rumligt defineret af facader og hække. Husene ligger helt ud til vejen og har historisk haft udadvendte funktioner. Byrummet er sårbart overfor udtyn­ding i facaderækken og den markante beplantning, der definerer dette rum.

Anbefalinger

Læstens sydlige kant bør behandles med omtanke. Omkring kirken definerer den fine stensætning byens grænse, men andre steder er grænsen mere udfly­dende. En klart defineret grænse i form af et lavt sten- eller jorddige er ønskværdig. Plankeværk eller høj beplantning skal undgås.

 

Omkring Læsten Kirke er der udsigt over de fredede Læsten Bakker.

Gårdene mod øst og vest bør fortsat markere Læstens grænser. Derfor er det vigtigt at placere evt. ny bebyg­gelse i behørig afstand fra disse, inden for bygrænsen.

Følgende bebyggelse i Læsten bør SAVE-registreres for at klarlægge bevaringsværdier; Engtoften 2 (Hamborg­gaard), 6, 8, 10, 12, 14, 15 (forsamlingshus), 16, 21 og 23. Derudover Kirkestien 3 (skolen) og ulige numre på Viborgvej 419, 421, 423 og 431 (gårde).

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Læsten her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.