Langkastrup

Langkastrup har en særlig spredt karakter, som er værd at værne om og styrke. Den oprindelige vejstruktur er intakt og understreges af bebyggelsen, når man bevæger sig rundt i landsbyen. En del rumskabende beplantning bidrager til at definere vejstrukturen.

Fra Langkastrup skråner landskabet ned mod Randers Fjord. Bebyggelsen i Langkastrup tager, med sin spredte karakter, fint hensyn til dette. Der er særligt flotte kig ud over Randers Fjord, fra nordkanten af byen.

Udsigt mod nord fra Langkastrup til Randers Fjord.

Enkelte gårde fremstår nedslidte, men Langkastrup rummer flere bevaringsværdige bygninger og mange gårde og huse har trods lav bevaringsværdi, stor betydning for rumdannel­sen i byen.

Der er enkelt byggemuligheder i Langkastrup i form af huludfyldning og et enkelt område til storparceller syd for Hannebjergvej. Flere græsningsenge og friarealer i landsbymidten skal friholdes for bebyggelse for at bevare Langkastrups særlige åbne karakter.

Sårbarheder

Langkastrups spredte karakter gør den mere end almindelig sårbar overfor udtynding i gård- og husstrukturen.

En stor del af Langkastrups identitet ligger i de store uden­omsarealer til gårdene og husene. Byens fremtoning hviler i høj grad på disse arealer som bør anvendes til græsning for husdyr eller på anden måde passes, så de ikke henligger ubenyttede eller upassede.

Kigget mod Randers Fjord fra Langkastrup, er en stor kva­litet for byen. Særligt bebyggelsen på byens nordlige kant nyder godt af dette træk. Landskabet falder kun moderat mod fjorden, hvorfor der ikke skal meget til, for at der skær­mes for udsigten.

Anbefalinger

Langkastrups nordlige kant bør holdes åben og fri for bebyggelse og beplantning. Den øvrige del af byens kanter kan derimod styrkes gennem etablering af afskærmende beplantning.

De spor der er tilbage i landskabet af tidligere tiders vejforløb bør bevares som naturstier o. lign. da sporene er en vigtig del af det historiske kulturlandskab.

I Langkastrup bør Kastrupvej 14, 17, 20 og 22, samt Hannebjergvej 29 (den gamle skole) SAVE-registreres, for at afdække bygningernes bevaringsværdi.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Langkastrup her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.