Lem

Lem ligger højt i landskabet og syd for byen er der udsigt mod Dronningborg og Randers Fjord. Landskabet skråner ned til Ris Møllebæk mod sydøst.

Randers-Hadsund-banen løb i perioden 1883-1969 vest om Lem, men har ikke medført markante forandringer for lands­byen. Lem har formået at fastholde sin struktur og sine rum­lige kvaliteter - særligt de to parallelle gårdrækker omkring Lemvej.

Lemvej omsluttes af de flotte lukkede gårdfacader.

Samtidig er der er sket en vis udvikling i landsbyen. Den nyere småhusbebyggelse om­kring gadekæret er i skala og materialer tilpasset landsbyen. Parcelhuskvartererne på byens vestkant har ikke markant indflydelse på oplevelsen af den gamle bydel.

Lem har en bemærkelsesværdig høj andel af bevaringsvær­dige huse og gårde, og vedligeholdelsesstandarden er høj. Dette bunder delvist i, at der i 2003 er udarbejdet en bevarende lokalplan for Lem (lokalplan nr. 323-R), for at beskytte og værne om de værdier Lem besid­der, i den fremtidige udvikling.

Gården Syvager blev i 2008 ombygget til boligformål og er et eksempel på hvordan landbrugsbygninger kan genan­vendes og omdannes på en måde, så de fortsat udtrykker landsbyens og bygningernes oprindelige formål.

Lem er udpeget til kulturmiljø på basis af dens unikke og velbevarede struktur og bebyggelse.

Trods sit begrænsede serviceudbud er Lem en meget attrak­tiv og velholdt landsby med en særlig god atmosfære.

Sårbarheder

Lem er sårbar over for udtynding i den gårdrække, der er så vigtigt et karaktergivende element for byen.

Lem er desuden sårbar over for bebyggelse af byens kanter. Dette gælder syd-, nord- og øst, hvor gårdenes relation til landskabet bør bevares.

Anbefalinger

Gårdene langs Lemvej bør bevares og der bør gøres en særlig indsats for at finde alternativ anvendelse for bygningerne, så dette er muligt.

Den gamle forte bør friholdes for bebyggelse, så området omkring kirken og forsamlingshuset forbliver det naturlige centrum i Lem.

Forsamlingshuset ligger helt centralt i Lem

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Lem her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.