Linde

Linde ligger højt i landskabet og byder på en fin udsigt over de åbne marker mod syd og øst, hvor landskabet falder støt.

Byen består af to dele. Den østlige del er den gamle landsby, hvor der er to gårdrækker omkring Lindegårdsvej og kirken står i den østligste ende af byen, som fokuspunkt. Den oprindelige gårdbebyggelse er delvist udskiftet med byhuse og andelen af bevaringsværdige gårde og huse er lille.

Den vestlige del består af parcelhuskvarterer og forholder sig ikke i udpræget grad til den oprindelige landsbys struktur, om end udstykningerne følger de gamle matrikelskel omkring landsbyens gamle forte.

Der findes et par udstykninger i Lindes vestlige del, som rummer byggemuligheder.

Sårbarheder

Det originale gårdmønster er sårbart overfor udtynding, som vil føre til opløsning af den fine gamle rektangulære struktur.

Flere gårdanlæg er reduceret til 3, 2 eller 1 længe, men bidrager fortsat til landsbymiljøet.

Lindes østlige ende, hvor kirken markerer landsbyens grænse sammen med flere gårdanlæg, er sårbar overfor uorganiseret bebyggelse og beplantning, der kan hindre udsynet mod øst og dermed sløre landsbyens beliggenhed ovenfor bakken.

Anbefalinger

Lindes grænser bør friholdes for bebyggelse og beplantning, der slører gårdenes relation til landskabet.

Bebyggelserne Lindegårdsvej 34, 40, Hulen 4, samt sprøjtehuset mellem Hulen 2 og Lindegårdsvej 36 bør SAVE-registreres.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Linde her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.