Mejlby

Landsbyens gamle centrum ligger i en slugt lige nord for en blød bakke. I slugten ligger hovedgaden, Hørgaden. Øst for byen det knudrede bakkeparti Guldbjerg Høj, bevokset med skov.

Nord for landsbyen rejser sig en græsklædt skråning, der danner baggrund for bebyggelsen nord for Hørgaden og fra byens sydlige rand, er der udsigt over de åbne vidder.

Mejlby består i dag hovedsageligt af et stort parcelhusområ­de, beliggende mellem den gamle landsby og Hadsundvej.

Den gamle landsbymidte fremstår meget spredt, med langt mellem husene og der er ikke noget klart defineret ga­deforløb længere.

Med det store attraktive boligområde, beliggende lige vest for landsbyen, er vægten i Mejlby forskubbet. Det betyder at der ikke længere tages hånd om at bevare den gamle landsbymidte, i samme grad som tidligere.

Mellerup vil nyde godt af en velovervejet fortætning af den gamle landsbymidte. Derfor er der i Landsbyregistrering 2011 udpeget flere muligheder for huludfyldning. Derudover er der byggemuligheder på landsbyens nordkant, i fortsættelse af den eksisterende parcelhusstruktur.

Arealerne syd for Randersvej friholdes for bebyggelse, så udsynet over de vidtstrakte marker bevares.

Sårbarheder

Mejlby er særdeles sårbar overfor manglende vedligehold af husene i den gamle landsbymidte. Udtynding i denne struktur vil føre til, at Mejlby mister en del af sit historiske ophav.

Den sydlige kant bestående af gårde, beliggende frit ud til det åbne land, er sårbar overfor såvel beplantning som dominerende bebyggelse, der slører gårdenes relation til landskabet.

Anbefalinger

Der bør være særligt fokus på at revitalisere den gamle landsbymidte, der har mistet pusten i forhold til de store parcelhuskvarterer vest for byen. Dette kan f.eks. gøres gennem en fortætning af gadeforløbet Hørgaden.

Der bør gennemføres en SAVE-registrering på Hørgaden 13 (forsamlingshuset), Spangen 51 og Lemvej 179.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Mejlby her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.