Nørbæk

Landskabet omkring Nørbæk er næsten fladt, og nord og øst for byen strækker de store mosearealer omkring Skals Å sig ud i horisonten.

Nørbæk er oprindelig en forte-klyngeby, hvilket stadig kan ses i bybilledet, hvor de få tilbageværende gårde fortsat lig­ger samlet i par eller grupper. Tidligere var forten et åbent eng- og køreareal og havde ikke som i dag, definerede veje med fast belægning og beplantning og bebyggelse langs siderne. Dette gælder særligt langs Fårupvej, hvor en lang række tæt­liggende by- og småhuse definerer vejens forløb. Dette forløb er meget karaktergivende for Nørbæk, selvom der ikke læn­gere er butikker i gaden.

På trods af en del af bebyggelsens rumskabende kvaliteter, er der ikke mange enkeltbygninger med høj bevaringsværdi i Nørbæk. Nørbæk Efter­skole er dog en af dem og ligger i byens nordlige kant. Skolen har en karakteristisk hovedbygning samt flere sidefløje, der er bygget til gennem tiden. Skolen er et stort og karakteristisk anlæg med en fin beplantning omkring. Skolen må i øvrigt betragtes som en af byens helt store generatorer for liv.

Den gamle skole på Hviddingvej 7 er også meget bevarings­værdig, idet mange originale bygningsdetaljer er bevaret. Tæt på ligger præstegården i bedre byggeskik-stil.

Sårbarheder

Nørbæk er både sårbar overfor bebyggelse at byens åbne arealer, de tidligere fortearealer og overfor udtynding. Bebyggelse på byens åbne arealer vil sløre den fine åben­hed, hvilket ikke er ønskeligt.

Da byen i forvejen er meget åben og har mange små enge inden for bygrænsen samt store haver, er udtynding også en trussel mod Nørbæks karakter. Særligt vil det være ærgerligt, hvis nogen af de få tilbageværende gårdanlæg forsvinder.

De tilbageværende gårde i Nørbæk er næsten alle omkranset at store grønne arealer.

Anbefalinger

Ny bebyggelse bør opføres enten som erstatning for eksisterende bebyggelse eller huludfyldning i sammen­hængende facaderækker. Kun en kile bag husrækken vest for Fårupvej kan evt. anbefales til nyudstykning.

Tæthedsgraden i Nørbæk bør bevares, så miljøet omkring Adelgade/Skovagervej samt krydset Østerkæ­ret/Skovagervej og Hviddingvej/Fårupvej fortsat opleves åbent.

Skovkarakteren omkring Hviddingvej bør fastholdes.

Gårdanlæggene Adelgade 2 og Hviddingvej 2, den gamle skole på Hviddingvej 7, præstegården, forsam­lingshuset, skoleanlægget Nørbæk Efterskole samt den rumskabende bebyggelse omkring Fårupvej bør SAVE-registreres.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Nørbæk her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.