Øster Velling

Øster Velling ligger på toppen af en flad bakke. Byen er centrum i en fint bevaret stjerneudstykning, som kan ses i landskabet, hele vejen rundt om byen. Hegn og diger viser opdelingen af jordstykkerne i det vidtstrakte landskab.

Øster Velling er i sin struktur således nogenlunde original. Langt de fleste veje og tilbageværende gårde ligger, hvor de har lig­get gennem århundreder. Enkelte steder er den gamle forte stadig synlig langs vejene. Dog er langt størstedelen af de gamle fællesarealer i dag bebygget med småhuse.

Sårbarheder

Stjerneudskiftningsmønsteret omkring Øster Velling er sta­dig meget tydelig i landskabet. Dette synliggør en vigtig del af landsbyens historie, hvorfor markeringerne i form af diger og hegn, er meget sårbare overfor ændringer.

Landskabet omkring Øster Velling består af bølgende grønne marker, gennemskåret af gamle diger og hegn

Bebyggelsen langs Gl. Silkeborgvej i byens vestlige ende, ligger helt ud til kørebanen og er udsat i forhold til vejen. En del af husene er ældre småhuse, som er sårbare overfor forfald.

Anbefalinger

Diger, hegn og markskel omkring Øster Velling fortæller en vigtig del af landsbyens historie. Derfor skal disse beskyttes og bevares.

Øster Velling fremstår som en samlet og veldefineret bebyggelse, hvilket giver den en særlig styrke når den opleves fra oplandet. Det anbefales at holde Øster Vellings kanter fri for sporadisk bebyggelse, så denne styrke bevares.

Følgende bebyggelse i Øster Velling bør SAVE-registreres: Bjørnkærvej 11B og 25 (gl. skole), Gl. Silkeborgvej 17, 28, 30 og 36, Neikilsvej 1, 8 (forsamlingshus), 10 og 16, samt Præstegårdsvej 2.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Øster Velling her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.