Råby

Råby ligger højt i landskabet med terrænfald mod øst og syd. Landsbyens sydlige kant er veldefineret og byder på et fint kig ud over et velplejet engdrag.

Syd for Råby er der åbent kig til kirken som ligger på en lille høj.

Historiske kort over Råby viser en meget veldefineret gård­bebyggelse omkring en større sand- eller lergrav. Senere er denne grav blevet til "Nordeuropas største Gadekær". Hvorvidt historien om gadekæret, så at sige, holder vand er diskutabelt, men den rekreative og æstetiske værdi for landsbyen er enorm. Et stort antal tilbageværende gårde de­finerer fortsat byrummet omkring gadekæret, ligesom mis­sionshuset er med til at skabe et billede af en karakteristisk og historisk velbevaret landsby.

Råby har fortsat en aktiv Brugs, som er et naturligt mødested i landsbyen.

Sårbarheder

Råby er særdeles sårbar overfor udtynding af de tilbagevæ­rende gårde, der definerer byrummet omkring gadekæret.

Råby er ligeledes sårbar overfor forfald og manglende ved­ligehold af bygningsmassen. Forsømte bygninger bemærkes hurtigt i det ellers fine bymiljø.

Anbefalinger

Landsbyens orientering mod gadekæret skal fasthol­des, da det sammen med gadekæret gør Råby unik. Gadekæret bør passes, så det også fremover kan tilføre Råby stor kvalitet.

Gårdene omkring gadekæret bør bevares.

Det bør tilstræbes at ny bebyggelse omkring gadekæret placeres ud til vejen og således bidrager til at styrke kanten omkring gadekæret.

Den skarpe afgrænsning Toftevej udgør mod landskabet bør fastholdes og gårdenes relation til landskabet på byens østlige og nordlige kant bør ligeledes bevares.

Der bør gennemføres SAVE-registreringer på følgende ejendomme i Råby: Toftevejen 1, 3 og 22, Udbyhøjvej 617-662 og Ved Dammen 1-31.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Råby her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.