Sødring

Sødring ligger langt fra alfarvej, hvilket gør den til en af de mest rolige og naturnære landsbyer i Randers Kommune. Landsbyen ligger på sydspidsen af en stor bakkeø i det el­lers flade landskab øst for Havndal. Den markante placering samt udsigten til Sødringholm Gods fra byens østkant er fine aktiver for byen.

Bebyggelsesstrukturen er i dag noget udtyndet i forhold til den oprindelige meget markante, sammenhængende går­drække omkring Sødring Bygade og Hummelbækvej. På syd­siden er kun enkelte stuehuse tilbage, men på nordsiden ligger to komplette anlæg, Sødring Bygade 31 og 33 og teg­ner strukturen. I byens østlige kant, helt ude på skrænten, ligger det gamle trelængede skoleanlæg, som i dag er indrettet til galleri og er med til at trække besøgende til Sødring.

Sødring har både naturværdier og historiske værdier som gør, at den fremstår som en attraktiv landsby med en egen identitet.

Sårbarheder

Sødring er sårbar overfor bebyggelse af byens kanter uden for det definerende landskabstræk, som bakkeøen udgør.

Udtynding af bebyggelsesstrukturen i Sødring vil ligeledes svække landsbyen, der tidligere har haft et meget veldefine­ret bygningsforløb langs Sødring Bygade.

Sødrings forbindelse til landskabet er sårbar overfor bebyg­gelse og beplantning, der udvisker den skarpe grænse, der tegnes af bakkeøen. Særligt den vestlige del af Sødring er sårbar overfor dette, da terrænets hældning ikke er så mar­kant i denne del af byen.

Den ældre eksisterende bygningsmasse i Sødring er som alle andre steder sårbar overfor forfald, idet de gamle bygninger kræver løbende vedligehold.

Vejen går gennem det gamle skoleanlæg i Sødring, hvor der i dag er galleri.

Anbefalinger

Sødrings grænser bør fastholdes og respekteres.

Sødrings landskabelige værdier bør bevares og styrkes, gennem tilpasning af beplantning og bebyggelse.

Evt. ny bebyggelse bør opføres så den bidrager til en fortætning af bystrukturen og genskaber Sødrings definerede gadeforløb.

Der bør udføres SAVE-registreringer på ejendommene Sødring Bygade 3, 11, 31, 33, 22 og 43.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Sødring her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.