Sønderbæk

Sønderbæks originale gadestruktur er stort set bevaret intakt og fremstår tydelig i landsbybilledet, hvor kirken ligger som centrum på en forhøjning midt i byen. Bebyggelsesstruktu­ren er ligeledes, for en stor dels vedkommende, bevaret.

Et markant træk er gårdenes beliggenhed på en række i landsbyens nordlige del, på kanten af en markant stigning i landskabet. Det kuperede landskab og landsbyen understøt­ter således hinanden på flot vis.

 

"Byen hvor kåerne græsser på gårdenes tage". Landskabet nord for byen stiger markant og har givet byen sit tilnavn.

Sønderbæk er et eksempel på en landsby hvor helheden er utrolig harmonisk og værdifuld, trods det at kun få bygninger er potentielt bevaringsværdige.

Der er byggemuligheder i form af huludfyldning både i Sønderbæks gamle dydel mod nord og langs Byvejen. Sletkær der strækker sig helt ind til landsbyens midte fra øst, skal friholdes for bebyggelse.

Sårbarheder

Sønderbæks afgrænsning er sårbar overfor udbygning, der rækker ud over slugtens kanter, som definerer en fin landska­belig overgang til markerne.

Bebyggelsesstrukturen er sårbar overfor såvel udtynding som dårligt tilpasset bebyggelse. Flere gårde er allerede for­svundet fra landsbymidten og erstattet af solitære villaer og parcelhuse, som ikke formår at bidrage til landsbyen med rumskabende karakter på samme måde, som gårdene gjorde det.

Bebyggelsens begrænsede omfang gør, at enkelte dårligt vedligeholdte bygninger står frem. Helhedsindtrykket kan hæves ved en simpel oprydning.

Den brede slugt, Sletkær, er et landskabselement, som kan bringes mere i spil i landsbyen, og skabe rekreativ værdi for beboerne. Beplantningen i slugten er rodet med træer og krat, dels i rækker langs grøfter og vandløb og dels umotive­ret placeret i kærets åbne dalstrøg. Et åbent dalstrøg med udsigt over de vidtstrakte mosearealer og den imponerende brede Skals Ådal, ville hæve oplevelsen af landsbyens sam­menhæng med landskabet. Dog forudsættes det, at enkelte større træer bevares for at markere landsbyens afgrænsning, f.eks. i haverne og på gravhøjen, Bofferhøj.

Anbefalinger

Sønderbæks grænser mod det åbne landskab bør bevares, så landsbyen fortsat afgrænses af landskabets særlige topografi.

Yderligere udtynding i gårdstrukturen bør undgås og evt. nedrivninger og ombygninger skal følges op af tilpasset ny bebyggelse.

Kvaliteten af landsbyoplevelsen styrkes ved at bebygge tomme grunde med bebyggelse, der forstærker byrum­met og landsbyens struktur.

Sønderbæk har en meget velbevaret vejstruktur med kirken som det helt centrale element.

Bebyggelsen i Sønderbæk bør SAVE-registreres. Det anbefales, at Byvejen 1-15 inkluderes i registrerin­gen, mens bebyggelsen herfra og ned til Viborgvej kan udelades.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Sønderbæk her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.