Støvring

Støvring er en slynget vejby, hvis sydlige ende ligger på en bakke med udsyn over Randers Fjord mod øst. Landskabet er varieret med både marker, golfbane, skov og fjorden. Øverst i byens i sydlige ende ligger kirken med frit udsyn stort set hele vejen rundt. I landskabet omkring Støvring ses i øvrigt diger og hegn i karakteristisk stjerneform, der stam­mer fra udskiftningen i 1790.

Støvring er en langstrakt struktur omkring Kronjydevej og Lindbjergvej. Gårdene der tidligere flankerede gadeforløbet, er for de flestes vedkommende skiftet ud med byhuse. Et velbevaret bystævne, en karakteristisk smedie, forsamlings­huset og en flot gammel skolebygning, fortæller historien om en tidligere aktiv landsby med et vist format. Foruden kirken er forsam­lingshuset fortsat aktivt, men de øvrige servicefunktioner er enten fraflyttet eller lukket.

Den gamle skole med mange fine detaljer.

Støvring har bevaret en fin struktur og mange af de, for en landsby, så karakteristiske bygninger er synlige i bybilledet og er i god stand.

Sårbarheder

Miljøet omkring Kronjydevej er sårbart overfor udtynding i strukturen eller dårlig tilpasning af ny bebyggelse. Det er karakteristisk for den slyngede vejby, at bebyggelsen ligger i relation til vejen og er med til at definere gadeforløbet.

En del af Støvrings bygningsmasse er af ældre dato og kræ­ver rigtig og løbende vedligeholdelse. Landsbymiljøet er derfor sårbart overfor manglende eller forkert vedligehold.

Anbefalinger

Støvrings sydlige og nordlige kant bør fastholdes, så landskabet fortsat trænger ind til byen, og udsynet mellem gårdene og husene bevares.

Ejendommene Kronjydevej 19,25,30,40 og 61 bør SAVE-registreres for at bestemme deres bevarings­værdi og betydning for bymiljøet.

Miljøet omkring bystævnet, grundlovslinden og sme­dien bør bevares, da det i særlig grad er med til at give landsbyen karakter og synliggøre dens historie.

Den gamle smedie i Støvring.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Støvring her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.