Svinding

Svinding ligger på en bakkeø, med små forhøjninger og sænkninger overalt i landsbyen. Flere steder dannes der søer og moseområder med varierende vandstand og bebyggelsen er nøje placeret efter disse forhold.

Bebyggelsen er spredt på og mellem de små bakker og vejene slynger sig mellem husene. Svindings struktur er meget velbevaret og ser stor set ud, som den har gjort i århundreder, da landsbyen næsten ikke er vokset i denne periode. Dog har byen udviklet sig i den østlige del, hvor bl.a. forsamlingshuset er opført omkring år 1900.

Landsbyens gamle forte udgøres dels af vejnettet og dels af våde enge, hvor hoveddelen ligger i en sænkning nord for byen. Forten ligger i relation til det stadig eksisterende gadekær. På baggrund af dens fine struktur og originalitet er Svinding udpeget til kulturmiljø.

Sårbarheder

Svinding er særligt sårbar overfor ændringer i bebyggelsesstrukturen, der udtynder eller fortætter landsbybilledet.

Udtynding er særlig problematisk, hvis det er de store gårdanlæg, der forsvinder. Gårdene udgør den bærende struktur i Svinding og deres placering viser landskabets små konturforskelle, idet de ofte er placeret på de små holme og højdedrag. Gårdene understreger desuden vejenes forløb.

En fortætning af Svinding med bebyggelse på de mellemliggende enge vil hurtigt føre til, at den overskuelighed der er i landsbyen og mange af de fine kig, vil gå tabt. Engarealerne er som tidligere beskrevet meget karaktergivende for Svinding.

Derfor er de sårbare, dels overfor tilbygning, men også overfor dræning og opdyrkning, som vil ændre den tilgængelige og nære karakter af engene.

Landsbymiljøet er også sårbart overfor ændringer i beplantningen. Svinding er fortættet med etableringen af hække, der skaber visuelle grænser i byen. Beplantning i Svinding må gerne skabe rum f.eks. omkring karakteristiske vejforløb, men bør ikke give fællesarealerne en privat karakter og hindre de lejlighedsvise kig over de åbne enge.

Anbefalinger

Opføres der ny bebyggelse syd for Svinding Skovvej 1, bør bebyggelsen være meget åben i sin struktur, så den understøtter landsbyens karakter. Der bør ikke opføres mere end max. to énfamiliehuse på arealet.

Der bør være ekstraordinært fokus på at bevare Svindings sammenhæng og karakter. Derfor bør ændringer, om- og tilbygninger vurderes ud fra en helhedsbetragtning af områdets karakter.

Beplantning og bebyggelse samt landskabets små niveauforskelle udgør en unik sammenhæng i Svinding.

Bebyggelsen i Svinding bør SAVE-registreres.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Svinding her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.