Tånum

Tånum ligger i et storbakket landskab, hvor bebyggelsen traditionelt er placeret efter terrænets kon­turer. Byens sydlige kant ligger ned til en markant slugt og et engdrag, som tilfører denne del af byen et meget landligt og idyllisk præg.

Tånum har ændret sig fra at være en landsby bestående af en krans af gårde med en bred forte i midten, til i dag at være en tæt bebygget struktur, med mange små veje og stræder. En del at gårdanlæggene er stadig at finde, men lig­ger ikke længere som solitære anlæg i bybilledet, og meget få af dem er i drift.

Det finmaskede vejnet er opstået af den gamle fortes åbne og forgrenede struktur og er med tiden blevet til mere skarpt definerede færdselsårer, hvor beplantning og bebyggelse sty­rer forløbene. Gl. Viborgvej er som kontrast meget trafikeret.

Der findes en håndfuld bevaringsværdige bygninger i Tånum, der bør beskyttes, da de er en del af landsbyens historie og identitet.

 

Tånum Bygade 23. Istandsat, bevaringsværdigt hus.

Der er flere byggemuligheder på allerede udstykkede grunde i Tånums nordlige og østlige del. På byens nordlige side og omkring Tånum Bæk, skal det karakteristiske landskab friholdes for bebyggelse.

Sårbarheder

Tånum er i høj grad præget af Gl. Viborgvej, der skærer sig gennem byen fra øst til vest og er som bymiljø sårbar overfor vejens dominans og de gener den medfører.

Tånum er sårbar overfor gårdnedlæggelser. Der er allerede forsvundet en række gårde i Tånum. Gårdene er vigtige bebyggelser, der i kraft af deres historie og karakter, tegner landsby­ens miljø.

Den sydlige del af Tånum og landskabet syd for Tånum er sårbart overfor ændringer i bystrukturen og udbygning af byen. Gårdenes placering ud til det åbne land er et værdifuldt træk ved byen.

Anbefalinger

Der bør gøres en indsats for at bevare de resterende firlængede gårde i Tånum, f.eks. ved at finde alternativ anven­delse for gårdenes bygninger.

Forløbet langs Gl. Viborgvej bør styrkes, så det præsenterer Tånum som aktiv og attraktiv boligby. Der bør arbejdes med både rumska­bende bebyggelse og beplantning.

Tånums sydlige grænse mod landskabet bør fastholdes og styrkes, så de gamle gårde og huse også i fremtiden ligger i nær relation til det åbne, kuperede landskab.

Den vestlige side af Tånum bør holdes fri for bebyg­gelse, så kirken fortsat tydeligt ses som den første bygning ved ankomst fra vest.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Tånum her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.