Tebbestrup

Tebbestrup ligger på toppen af Gudenådalens sydlige skrå­ning, hvor landskabet flader ud og bliver til bløde bakker. Landskabet har stor værdi for Tebbestrup, der ligger med udsigt over marker og Gudenådalen.

Nyere driftsbygninger og aktivitet ved flere gårde vidner om et aktivt landbrug. Lands­byens gårde er ikke videre originale i deres form og udtryk, men har betydning for den samlede oplevelse af landsbyen. Engarealerne omkring gårdene mellem Bysmedien og Teb­bestrupvej opfattes som en del af byen.

Tebbestrups overordnede vejstruktur er stort set intakt, men den gamle forte, langs vejen, er ikke længere synlig. I stedet ligger der i dag énfamiliehuse helt ud til Bysmedien, der har et karakteristisk krumt forløb om den bløde bakke.

Der er en relativt stor andel huse med høj bevaringsværdi i Tebbestrup. Det drejer sig primært om rødstensvillaer fra omkring år 1900.

Afgrænsning

Tebbestrups grænser er på sin vis klare, men den spredte struktur gør grænsen mod landskabet meget lang. Markerne bryder flere steder gennem husrækkerne langs gaderne og åbner for kig ud i landskabet.

Landsbyens sydlige grænse defineres af bebyggelsen og haverne syd for Tebbestrupvej.

Mod vest ligger gårdene med stadig større afstand, jo længere man bevæger sig ud af Tebbestrupvej.

Sydøst for Tebbestrup ligger flere virksomheder og afslutter landsbyen, inden et markstrøg holder afstand til motorvejen.

Sårbarheder

Landsbyens spredte karakter er speciel. De fritliggende gårdanlæg kan ses på afstand fra flere sider og det grønne engareal breder sig mellem gårdene. Engarealerne og den åbne struktur er sårbare overfor bebyggelse.

Bebyggelsen langs Bysmedien og Kallehavevej har fået lov at udvikle sig over tid. Det betyder, at Bysmedien i dag er et næsten lukket vejforløb. Langs forløbet er der flere kig ud i landskabet, når bebyggelsen åbner sig. Denne fine og oplevelsesrige kontrast imel­lem det lukkede forløb og de åbne kig, er sårbar overfor store ændringer i bebyggelse såvel som i beplantning.

Anbefalinger

Engarealerne mellem gårdene der ligger mellem Bysme­dien og Tebbestrupvej bør friholdes for bebyggelse.

Bebyggelse omkring Bysmedien bør placeres tæt ud til gaden for at understrege den tætte struktur.

Der vil evt. kunne udstykkes et antal grunde vest for krydset Kallehavevej/Bysmedien, bag de nyopførte boliger. Der skal fastholdes mellemrum med frie udsyn mellem bebyggelsen på Bysmediens nordside, så kontrasten mellem den tætte landsby og det åbne land bevares.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Tebbestrup her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.