Tørring

Tørring ligger højt i landskabet i en flad slugt nordvest for Randers Fjord. Hele vejen rundt om landsbyen er der agerjord og enge, og fra Tørrings østkant er der fint udsyn over landskabet til Randers Fjord.

Rygraden i landsbyen er Tørringvej, hvorom al bebyggelse samles i to parallelle rækker. En del af bebyggelsen udgøres stadig af gårde, som skaber nogle markante langsider i gade­rummet, selvom facaderækkerne ikke længere er komplette.

På landsbyens østkant ligger dels en større møbelfabrik og dels en større rideskole med tilhørende haller. Begge med stor betydning for det daglige liv og aktivitetsniveau i Tørring.

Sårbarheder

Specielt syd for Tørringvej er Tørring særdeles sårbar overfor yderligere udtynding blandt de gårde, der stadig definerer facaderækken gennem byen.

Anbefalinger

Udbygning i Tørring bør ske, så facaderækken syd for Tørringvej genskabes i linje med de bevarede gårde. På den måde styrkes langsiden i byrummet.

Ligeledes bør ny bebyggelse nord for Tørringvej opføres i eller så tæt på vejkanten som muligt for at styrke billedet af den rektangulære regulerede vejforteby.

For at sikre det åbne landskab og dermed også udsig­ten til Randers Fjord, bør der ikke udstykkes grunde eller beplantes sydøst for Hvilhusevej.

Tørringvej 26, 28, 36, 37 og 44 bør SAVE-registreres.

Tørringvej 37

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Tørring her: Landsbyregistrering 2011. 

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.