Torup

Det kuperede landskab i og omkring Torup er meget karak­teristisk og af stor værdi for landsbyen, der herigennem får et oplevelsesrigt forløb. Landsbyens bakkede terræn, formet af dalstrøget, der løber gennem byen sammen med den lille bæk, er et flot samlende træk. De flotte udsigter fra Torups højere beliggende dele, står i flot kontrast til den tætte stem­ning i bunden af dalen.

Torups struktur er meget original og vejenes forløb er stort set uændrede gennem 200 år. Desværre er de gamle fæl­lesarealer enten indtaget til private haver eller tilplantet, så deres udstrækning ikke kan aflæses.

Både veje og bygninger er flot placeret i terrænet.

Sårbarheder

Torups placering i dalen og sammenhængen med landskabet er meget fine træk, som er sårbare overfor spredt og utilpas­set bebyggelse. Det gælder både landsbyens indre skrænter og på dens kanter.

De grønne arealer i Torup binder landsbyen sammen og trækker flere steder landskabet helt ind i byen. Arealerne er en blanding af mere eller mindre passede områder og natur­ligt henliggende arealer. Det er vigtigt, at de grønne arealer vedligeholdes, hvis de skal give et godt indtryk af landsbyen.

Som mange andre landsbyer er Torup sårbar overfor mislig­holdelse af bygninger, rod, opmagasinering og tilgroning.

Anbefalinger

Græsarealet omkring gadekæret, ved kirken, bør passes, så det fremstår som en sammenbindende grøn flade i byen, f.eks. ved af området afgræsses af heste, får el. lign.

Evt. ny bebyggelse i slugterne bør placeres efter de historiske principper på stedet, dvs. lavt og ud til vejen.

Topografi, beplantning og bebyggelse spiller flot sammen i Torup.

Der bør foretages SAVE-registrering af en del bebyggelse i Torup for at klarlægge dens bevaringsværdi. Det drejer sig særligt om Lundsbakkevej 3, Hollerupvej 1, 2, 3 og 12, Præstebjergvej 2 og 4 (den gamle skole) og 6.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Torup her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.