Tvede

Tvede er en langstrakt landsby beliggende i et detaljerigt, kuperet landskab. Mod øst afsluttes landsbyen af et nyere parcelhuskvarter, som ligger attraktivt på en bakke, men ikke er en del af landsbyens oprindelige struktur. Mod vest gennemskæres byen af Udbyhøjvej og her ligger kirken og den tidligere skole og kommunekontor. Neden for kirken, nord for den gamle bydel, løber Tvede Å, som sammen med Udbyhøjvej gennemskærer byen.

Tvede har fine landskabelige kvaliteter med mange markan­te bakker og slugter. Kirkens placering er fremtrædende og blandt de mest oplevelsesrige i Randers Kommune.

Den gamle landsbygade Bavnevej har flere steder hulvejska­rakter og fungerer stadig som den østlige bydels rygrad.

Tvedes bebyggelse er af meget blandet karakter. Lige fra store gårdanlæg over gamle landsbyhuse, til 1900-tals vil­laer og et missionshus. Derudover rummer den gamle skole og det gamle kommunekontor stor fortælleværdi om byens historie.

Med en fokuseret indsats for at genskabe originaliteten i bebyggelsen kan landsbyens helhedsindtryk hæves.

Fortrinsvis kan byggemuligheder opstå ved udskiftning i den eksisterende struktur. Eventuelle yderligere byggemuligheder bør udpeges efter vurdering af påvirkningen af landsbymiljøet og landskabet. Store områder omkring Tvede, både i form af natur og kulturarv, er beskyttet og skal således friholdes for bebyggelse.

Sårbarheder

Forløbet langs Bavnevej skabes af landskabet sammen med bebyggelsen, derfor er dette forløb også sårbart overfor udtynding i bebyggelsesstrukturen.

Tvedes bygningsmasse er for en stor dels vedkommende over 100 år gam­mel, hvilket stiller krav til vedligehold og valg af løsninger i forbindelse med renoveringer mv.. F.eks. har vinduer, døre og tagformer stor indflydelse på en bygnings udtryk. Helhedsindtrykket af landsbyen er med andre ord sårbart overfor uovervejede renoveringer.

En del af Tvedes karakter gives af landskabet, som opleves stærkt fra den gennemgående Udbyhøjvej, hvor kirken og dennes placering er i fokus.

Denne fine oplevelse er sårbar overfor slørende beplantning.

Anbefalinger

Der bør gennemføres SAVE-registreringer på bygnin­gerne Gammeljord 1, Sparrehusvej 1 og 4, Bavnevej 16, 22, 26, 41, 46 og 47 samt Møllevej 3.

De tomme udstillingsbygninger ved Rødebro, hvor Udbyhøjvej krydser Tvede Å, kan med fordel fjernes og området friholdes efterfølgende, så kigget til ådalen åbnes.

De frie arealer omkring kirken bør bevares.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Tvede her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.