Udbyover

Udbyover ligger relativt højt i landskabet, omgivet af bølgende marker. Bebyggelsen ligger placeret omkring den gamle forte, et smukt grønt areal med et stort gadekær. Bebyggelsen orienterer sig ind mod gadekæret og definerer det omkringliggende rum klart og flot.

Landsbyens klare og meget velbevarede struktur gør sammen med de veldefinerede grænser, Udbyover til et unikt eksempel på en polygonal forteby, en landsby hvor dyrkningsfællesskabet har været afgørende for formen. Der findes kun fire polygonale fortebyer i Randers Kommune og Udbyover er uden sammenligning den mest karakteristiske.

En del af kvaliteten ligger i vejstrukturen, der ikke har taget pusten fra bymiljøet, pga. udvidelser og ændringer. Gadeforløbene er originale og har ikke undergået væsentlige forandringer gennem de sidste 200 år.

Det er væsentligt at der opretholdes et frit bælte mellem Havndal og Udbyover, for at byen også i fremtiden skal udgøre et smukt og unikt eksempel på en polygonal forteby.

Sårbarheder

Miljøet omkring forten er yderst sårbart overfor ændringer i bebyggelsesstrukturen. Udtynding vil føre til en svækkelse af byrummet.

Bebyggelse der ikke placeres så den indgår i den eksisterende struktur, vil svække byrummet, ved at bryde med det meget klare princip om at facader henvender sig til fortepladsen og bidrager til dennes afgrænsning. Udbyovergade 2 er et eksempel på en bebyggelse, der ikke underordner sig denne struktur og derfor står ud og bryder bebyggelsesmønsteret.

Miljøet omkring forten er sårbart overfor ændringer i bebyggelsesstrukturen. 

Anbefalinger

Ved evt. fremtidig nedrivning af bebyggelsen på forten, Udbynedervej 2 og 6, bør der ikke opføres ny bebyggelse.

Det åbne landskabsstrøg mellem Havndal og Udbyneder bør fastholdes.

Bebyggelsen omkring forten bør registreres og sikres, og en udpegning til kulturmiljø bør overvejes.

Om muligt bør bebyggelsen omkring forten styrkes med bebyggelse af Hamborgvej 1A. Karakteren af åben grønning bør fastholdes og bevares.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Udbyover her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.