Uggelhuse

Uggelhuse ligger på kanten af fjordengene med det mari­time forland og fjorden mod nord, samt bløde bakker med landbrugsjord mod syd. Landsbyen har således været en blanding af landbrugssamfund og fiskerby.

Uggelhuse er generelt en velholdt landsby, der ud over de naturmæssige værdier, også byder på et karakteristisk miljø, med en blanding af landlig og maritim stemning. Historisk set har landsbyudviklingen forholdt sig til vejstrukturen og fjordlandskabet. Desværre bryder landsbyens nyeste parcel­huskvarter i det sydøstlige hjørne med dette princip.

Der er flere bygninger af kulturhistorisk værdi i Uggelhuse. En del af disse relaterer sig til fiskerkulturen og en del til landbrugserhvervet. Dertil kommer de fælles faciliteter som forsamlingshus og skole samt bygninger, der har tilknytning til jernbanen. I dag benyttes de fleste af disse bygninger til beboelse.

Uggelhuse er udpeget til kulturmiljø og der bør være sær­ligt fokus på at bevare de fine miljøer, der er relateret til fjorden.

Byggemuligheder findes dels i form af enkelte huludfyldningsmuligheder, samt i den lokalplanlagte østlige del (Koglevej).

For at beskytte fjordengene og bevare Uggelhuses karakter, er det afgørende at disse områder nord for selve landsbyen friholdes for bebyggelse.

Sårbarheder

Uggelhuse er sårbar overfor udbygning. Landsbyen er opstået omkring vejen og har udviklet sig langs denne. Strukturen er meget karakteristisk og sikrer bebyggelsens direkte kontakt til det åbne land, fordi husene kun ligger i én række.

Anbefalinger

Uggelhuses identitet som vejby bør bevares. Derfor bør man ikke feltudstykke op over bakkerne, som det ellers er påbegyndt i den sydøstlige del af byen.

Bebyggelsen definerer vejforløbet.

De dyrkede bakker bør også i fremtiden stå som en grøn baggrund for landsbyen, og Uggelhuse bør holde sig på fladen nedenfor bakkerne. Desuden bør man fastholde kig og sigt til fjorden og engene i relation til denne.

I bestræbelserne på at bevare landsbyens kvaliteter bør Uggelhuse SAVE-registreres.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Uggelhuse her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.