Værum

Værum ligger i en lang sænkning i landskabet ved en lille slugt. Landskabet omkring byen består af opdyrkede bløde bakker. Mod nord falder landskabet markant ned til Værum Bæk og Gudenåen.

Værum udgøres af en langstrakt struktur omkring Nør­gårdsvej, med mange velbevarede gårdanlæg, der tegner bybilledet. Kirken ligger markant på en lille høj midt i byen. I byens sydlige ende er der etableret flere mindre parcelhusområder.

Kun en enkelt gård, Bondgaard, synes fortsat i drift, ellers er byens primære funktion bosætning.

Der er enkelte muligheder for huludfyldning i Værums nordlige del og et større område er udpeget øst for byen. Herudover er der i Landsbyregistrering udpeget forslag til fremtidige byggemuligheder.

Der er udpeget flere områder som skal friholdes for bebyggelse, for at fastholde Værums karakter i fremtiden.

Værum har i øvrigt et aktivt foreningsliv.

Sårbarheder

Værums langstrakte form og orientering omkring Nørgårdsvej er et karakteristisk træk, som ved etablering af sideveje og udstykninger på byens langsider (øst- og vestkanter) udvan­des. Værum er altså sårbar overfor udstykning af gårdenes bagvedliggende engarealer.

Værum er også sårbar overfor udtynding i bebyggelsen langs Nørgårdsvej. Gadeforløbet defineres af huse og gårde, der ligger helt ud til vejen og vil miste styrke, hvis der sker udtynding i denne husrække.

Der er flere gårde som ikke længere er i drift og derfor er i risikozonen for at forfalde eller blive revet ned. Dette vil svække bybilledet, da de store gårdanlæg er yderst karakter­givende for landsbymiljøet.

Anbefalinger

Fremtidig byudvikling skal ske i byens sydøstlige del, mellem Gl. Landevej og Hammelvej for at bevare Værums langstrakte form og den eksisterende bebyg­gelses adgang og udsyn til landskabet.

Bebyggelse langs gadeforløbet Nørgårdsvej, placeres helt ud til gaden, for at styrke gadeforløbet.

Historiske skel og grænser mod landskabet bevares i videst muligt omfang, så landsbyens relation til land­skabet, forbliver stærk.

I Værum bør følgende bygninger SAVE-registreres: Nørgårds­vej 7, 8, 9, 11, 12, 13, 25, 27, 30 (forsamlingshuset), 38, 47 og 52 (den gamle skole), Gl. Landevej 6, samt Ved Kirken 5, 9 og 11.

Nørgårdsvej 8

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Værum her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.