Øster Tørslev

Øster Tørslev breder sig i det flotte, kuperede landskab. Den gamle landsbymidte ligger i den markante dal, hvor Øster Tørslev Å løber. Der er et stort potentiale i at bringe åen i spil som rekreativt element i den gamle bymidte. Et igangværende områdefornyelses-projekt tager bl.a. udgangspunkt heri.

Øster Tørslev har en karakteristisk, labyrintisk gadestruktur i den gamle landsbykerne. Strukturen genkendes tydeligt på historiske kort og er ganske velbevaret. Ligeledes ligger bygningerne i dette område, for en dels vedkommende, i den originale struktur og helt ud til vejen.

Øster Tørslev har gennemgået en markant udvikling siden 1960''erne, og byen består i dag af flere områder uden indbyrdes relation. Parcelhusområderne i nord synes ikke at ville vedkende sig deres historiske tilknytning til den gamle landsbymidte omkring åen.

Øster Tørslev Å synliggøres i bybilledet med den kommende områdefornyelse.

Udviklingen har desværre også haft den konsekvens, at kun få potentielt bevarings-værdige bygninger står tilbage. Desuden er en del af bygningsmassen i den gamle landsbymidte efterhånden meget nedslidt.

Sårbarheder

Øster Tørslev har en unik placering i den dybe ådal. Dette landskabstræk og gennem-skæringen af Øster Tørslev Å er byens hovedattraktion. Derfor er det også den centrale del af byen langs åen, der er mest sårbar og skal behandles med blik for styrkelse af de værdifulde træk.

Ét af disse træk er den gamle vejstruktur, som er både velbevaret og original. Den er næsten labyrintisk i sin struktur med husene beliggende tæt ud til gaderne. Arealerneomkring åen og de nærliggende gader kan, ved oprydning og forbedret tilgængelighed, gøres attraktive som møde- og opholdsarealer.

De store gårde, der markerer ankomsten til byen fra både syd og øst, fortæller en tydelig historie om landsbyens kulturgrundlag. En del af disse gårde er fortsat i drift, men der skal findes alternativ brug for bygningerne til de gårde, der ikke længere er aktive. Det er vigtigt, da disse anlæg bærer en stor del af landsbyens identitet og derfor ikke bør have lov til at forfalde. Det er vigtigt, at gårdene fortsat er de bygninger og anlæg, der afgrænser byen mod landskabet.

Byens østlige rand markeres af kirken, som står på en forhøjning på kanten af ådalen. Overgangen fra byen til det åbne land er brat og præcis, men også sårbar, idet den kan svækkes af bebyggelse i det åbne land.

Øster Tørslev Kirke ligge højt på østsiden af byen.

Anbefalinger

Fremtidig byudvikling bør tilpasses gårdenes placering, så oplevelsen af landsbyens grænser bevares.

Den gamle bymidte langs åen kan meget enkelt friskes op med en oprydning. Som en del af den igangværende indsats for områdefornyelse i Øster Tørslev, udarbejdes en helhedsplan. Helhedsplanen skal bl.a. give forslag til, hvordan åen kan bringes i spil som et attraktivt og samlende element i byen.

Den originale og labyrintiske gadestruktur i den gamle landsbymidte bør bevares.

Kirkevej 1 (præstegården) og Åløbet 6 bør SAVE-registreres.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Øster Tørslev i Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.