Asferg

Asferg ligger i et bakket landskab med den store Asferg Mose øst for byen. I alle andre retninger strækker de opdyrkede marker sig ud over bakkerne.

Asferg har samlet momentum i de to primære vækstperioder i landsbyens historie; andelstiden omkring år 1900 og parcelhus-tiden efter 1960. Asferg har i dag så stort et opland, at både købmanden, ved hjælp af stærke lokale kræfter og skolen er bevaret. Desuden er der aktivitet i forsamlingshuset, der ligger centralt i byen.

Købmanden lever med stærk lokal opbakning.

Netop miljøet omkring det gamle vejkryds er en af Asfergs styrker. Her ligger foruden forsamlingshuset, kirken, skolen og præstegården, der alle er karakteristiske bygninger.

Der er kun få af de gamle gårde tilbage i Asferg. Præstegården er pænt vedlige­holdt og udgør et flot lille miljø i landsbyen. Den er desuden allerede på listen over kulturmiljøer i Randers Kommune. Også den gamle skole er værd at bevare. Skolens gamle rødstensbygning fra 1914 er fortsat i brug og dominerer skolekomplekset, der er udbygget af flere omgange.

Syd for Præstegården er der byggemuligheder i det allerede udstykkede "Æblehaven", ligesom jorden syd for et par af Asfergs centralt beliggende tidligere gårde, er udpeget som byggemulighed. I Landsbyregistrering 2011 peges på et område nordvest for byen til fremtidig udstykning, hvor den oprindelige struktur og landsbyens bevarede miljø, ikke påvirkes.

I forbindelse med kulturmiljøet Asferg Præstegård, er Præstegårdshaven udpeget som område der skal friholdes for bebyggelse.

Sårbarheder

Asfergs oprindelige langstrakte struktur er temmelig sløret, men syd for Vestergade eksisterer en del af gårdrækken stadig. Denne historiske rest er sårbar overfor udtynding i går­danlæggene og bebyggelse på markerne langs bebyggelsen.

Hovedgaden i Asferg er præget af de mange butikker, der tidligere har ligget her. Hovedgadens forløb er defineret af disse bygninger, som tidligere har været meget åbne, men udstillingsvinduer og inviterende hovedindgange er med tiden erstattet af blændinger, og gadeforløbet kan i dag virke lukket. Hovedgaden, som altså før var landsbyens ansigt udadtil, lukkes mere og mere, hvilket medfører at byen virker afvisende og lukket. Især Vestergade er sårbar overfor yderligere afblænding og lukning af facaderne.

Anbefalinger

Ombygninger af huse og facadeændringer i Vestergade skal overvejes nøje, for at byens åbenhed sikres.

Området omkring Asferg præstegård bør friholdes for bebyggelse ud over den allerede planlagte.

Fremtidig udbygning bør ske nordøst for byen i forlængelse af de eksisterende parcelhusområder.

Følgende bygninger bør SAVE-registreres: Østergade 2 (den gamle skoles hovedbygning), 16 (den gamle brugsforening), 22, 24 og 30, Vestergade 1, 2 (for­samlingshuset) og 19, Ejstrupvej 4 og Søndergade 2 (præstegården) samt Østergade 10 og 13.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Asferg her: Landsbyregistrering 2011.

 

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.