Hald

Hald er beliggende, så den naturligt opfattes som hele egnens centrum. Landskabet falder til alle sider. Især mod nord er udsigten betagende og næsten uendelig.

Byudvikling er primært sket på byens vestlige side bl.a. på grund af anlæggelsen af Hadsundvej. Hald ligger dog stadig markant på toppen af bakken, hvilket er et flot træk, der bør fastholdes.

Hald var i 1800-tallet en meget stor landsby bestående af omkring 30 store gårde. I midten af Hald er gårdene udskif­tet med byhuse, men på landsbyens sydside, særligt mod øst, ligger flere store anlæg fortsat og skaber en meget flot ankomst til byen. Hovedparten af gårdene er ikke længere i drift.

Midt i Hald står det gamle andelsmejeris dominerende bygning stadig tilbage. Bygningen er ombygget uden hensyntagen til byg­ningens arkitektur og historie. Det gør, at den aldrig er blevet et aktivt og identitetsbærende kulturminde for Hald.

Hald huser næsten 400 indbyggere og er i kraft af sin høje beliggenhed og udsigtskvaliteter, attraktiv som boligby. Der er flere byggemuligheder i Halds nyere nordlige del.

Sårbarheder

Hald har tidligere haft et aktivt butiksmiljø med flere for­retninger. Nedlæggelse af butikker medfører, at butikslokaler der er uegnede til beboelse efterfølgende står tomme og skaber et indtryk af negativ udvikling. Hald er sårbar overfor dette fænomen, og der bør gøres en indsats for at tilpasse de fysi­ske rammer, så landsbyen kan udvikle sig til et attraktivt boligmiljø.

Hald er sårbar overfor forfald. Ældre huse kræver øget vedligehold og kendskab til materialer og teknik. Helheds­indtrykket af Hald bymidte kan løftes ved en koordineret vedligeholdelsesindsats.

Anbefalinger

Der bør sættes ind overfor begyndende forfald blandt landsbyens karakteristiske og bevaringsværdige byg­ninger.

Det er i høj grad Halds beliggenhed og naturværdier i form af en fantastisk udsigt, der gør landsbyen attrak­tiv. Derfor bør der værnes særligt om disse værdier, og de bør indgå som grundlag for den fremtidige planlæg­ning.

Der bør ydes en særlig indsats for at finde alternative funktioner til Halds resterende gårde.

Gårdbebyggelsen i Halds østlige del.

Den karakteristi­ske gårdbebyggelse omkring Tvedevej i byens østlige ende bør bevares, så den markante oplevelse af at fær­des i et veldefineret gaderum mellem disse fastholdes.

Tvedevej 2, 3, 5 og 9-24, Haldvej 8 (præstegården), 10, 12, 14, 16, 18, 21 og 27 bør SAVE-registreres.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Hald her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.