Haslund

Haslund er en velfungerende boligby med store parcelhus­områder og dertil hørende idrætsfaciliteter. Desuden findes der et erhvervsområde, som giver arbejdspladser i byen.

Haslund er stærkt transformeret og den oprindelige bystruk­tur er noget udvisket. Møllevangsvej gennemskærer dog stadig byen, som den altid har gjort. Endvidere ligger byen i et fantastisk flot landskab, der absolut er værd at værne om.

Byggemuligheder findes på et areal mellem Hammelvej og landsbyen.

Området sydøst for Kirken skal friholdes for bebyggelse.

Kig til Kirken fra Haslund Klostervej.

Sårbarheder

Haslund er i sin nuværende form ganske robust. De beva­ringsværdige enkeltbygninger, der findes i byen, har stor fortælleværdi og bør bevares ved løbende vedligehold.

Gården Møllevangsvej 59 er et kapitel for sig. Skulle denne gård forsvinde, vil den sidste håndgribelige rest af Haslunds oprindelige bebyggelse og struktur forsvinde.

Haslund kirke ligger som et visuelt samlingspunkt og “hængsel” i byen. Den flotte og komplette stensætning hele vejen rundt om kirkegården er friholdt og dermed synlig på afstand, hvilket er et flot træk. Stensætningen understreges desuden af bøgetræer, der er plantet kontinuerligt hele vejen rundt langs denne. Udsigten til det åbne land mod øst, fra kanten af kirkegården, er fantastisk.

Anbefalinger

Der er relativt få historisk fortællende bygninger tilbage i Haslund. De tilbageværende bygninger har derfor stor betydning for formidlingen og synligheden af historien, hvorfor de så vidt muligt, bør bevares.

Gården Møllevangsvej 59 er oplagt at omdanne og indrette til nye formål. En bevaring og restaurering af gården kan formidle landsbyens historie samtidig med, at gården vil kunne tilbyde en alternativ boform. Gårdens struktur og arkitektur kan blive rammen om et anderledes botilbud, med fællesskabet i det flotte gårdrum som centrum. Bygningernes tilstand gør, at der bør handles hurtigt, hvis en sådan plan skal realiseres.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Haslund her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.