Mellerup

Mellerup har en helt unik beliggenhed på skrænten over Randers Fjord. Den oprindelige landsby udgør landsbyens nordvestlige del. De nyere boligområder har indtaget den øvre del af skrænten og er beliggende med en fantastisk udsigt mod øst udover fjorden.

Mellerups store parcelhusområde set fra lystbådehavnen.

Nordøst for byen, i landskabet nedenfor skrænten, ligger en del spredt bebyggelse, som med tiden har udviklet sig til reelle boligkvarterer med en fin tilknytning til fjordlandska­bet.

Andelstiden, samt en meget aktiv Grundtvigsk bevægelse, har sat sit tydelige præg på byen med flere skoler, som fort­sat er aktive og tilfører dagligt liv til byen. Serviceudbuddet i Mellerup tæller foruden skolerne også lystbådehavnen og færgelejet.

Gårdene er udflyttet, så der i dag ikke er mange af de oprin­delige firlængede anlæg tilbage i byen. Bygningsmassen er generelt i god stand, men der findes enkelte forsømte huse og gårde i byen. På positivsiden er der også flere bevaringsværdige byggerier som f.eks. Lodsgaarden og de charmerende små fritidshuse med maritimt præg langs Østerbro.

Der er planlagt store områder til udstykning både sydvest for den gamle landsbymidte og nord for Amtsvejen, hvor der allerede foreligger lokalplan.

Fjordengene og skrænten over disse friholdes for bebyggelse.

Sårbarheder

Mellerup er sårbar overfor indskrænkning af byens naturvær­dier, hvorfor der bør værnes særligt om disse.

Landsbymiljøet Mellerup er sårbart overfor enkeltbygningers forfald og manglende vedligehold.

Mellerups bymønster er sårbart overfor yderligere spredning.

Anbefalinger

Fjorforlandet øst for Mellerup, som i dag er opdyrket, friholdes for bebyggelse.

De eksisterende byggemuligheder bør udnyttes, før der udstykkes andre byggegrunde. Huludfyldning kan finde sted.

Der bør holdes et åbent bælte nordøst for Mellerup, så enklaven Østerbro fortsat ligger som en selvstændig bebyggelse nedenfor fjordskrænten.

Østerbro er opført som fritidshuse, men mange er udbygget til helårsbeboelse over tid.  

Ejendommene Almisbakken 3 og 3A (valgmenig­hedskirke og præstebolig), Amtsvejen 97 og 101 (gl. brugsforening), Lodsvejen 57 (Lodsgården), Støvring­gårdvej 43 (skolehjem), 44, (forsamlingshus), 49 og 54 bør SAVE-registreres.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Mellerup her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.