Askildrup

Askildrup er en mindre samling af gårde, placeret i en mar­kant slugt. Den spredte gårdstruktur er meget intakt og er stort set uændret gennem 200 år. Flere gårde har fundet ny anvendelse og landsbyen synes generelt velholdt.

Askildrup er en velfungerende landsby, der fore­kommer meget livlig, sin størrelse taget i betragtning. Dette skyldes ikke mindst Askildrup Maskincenter og have-/livsstilsbutikken ''''''''Idéen fra Féen''''''''. Sidstnævnte drives i Høgstedgaard, der er vurderet som meget bevaringsværdig. Høgstedgaard ligger i fin relation til Bøgelundsvej sammen med et grønt område, en sø og et mindre vandløb.

Høgstedgaard har fine velbevarede og bevaringsværdige bygninger.

Den resterende bebyggelse i Askildrup er ikke bevarings­værdig isoleret set, men er af stor betydning for landsbyens rummelighed struktur. Bebyggelsen tilpasser sig endvidere meget fint den lavning i landskabet, som Askildrup ligger i. Landskabet i samspil med gårdene, har altså meget stor betydning for det fine landsbymiljø, der hersker i landsbyen.

Askildrup er en meget fint afgrænset landsby, qua sin place­ring i landskabet. Her ligger Askildrup i en tætomsluttende lavning, med bakker der omgiver landsbyen til alle sider. Landsbyens beplantning understøtter dette. Yderligere er det flotte gårdanlæg, der sammen med landskabet skaber den visuelle landsbygrænse.

Sårbarheder

Askildrup er meget original i sin struktur og viser et flere hundrede år gammelt gårdmønster. Strukturen er sårbar overfor enhver ændring, tilføjelse eller nedrivning.

Anbefalinger

Askildrup bør fortsat udgøre et meget originalt eksempel på en slynget vejby. Der bør derfor værnes om strukturen og ikke fjernes eller tilføjes bebyggelse uden blik for helheden.

Det anbefales, at man ikke udvider byen udad til. Man bør i stedet arbejde med, at udskifte bebyg­gelse i dårlig stand med nyt, der passer ind i Askildrups overordnede karakter, skala og byggestil.

Landsbyens placering i slugten kan tydeliggøres gen­nem en velovervejet oprydning i beplantningen i og særligt omkring landsbyen. Målet er ikke at fjerne beplantningen, men at tydeliggøre landsbyens afgræns­ning og struktur.

Askildrup i slugten set fra Askildrupvej.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Askildrup her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.