Binderup

Binderup ligger i et landskab præget af bløde bakker med opdyrkede marker. Det bebyggede miljø består af kun fem gårde, alle med me­get original beliggenhed. Matrikelstrukturen er meget intakt og giver mulighed for at bestemme udstrækningen af den gamle forte, som dog er noget utydelig i bybilledet. Flere af gårdene synes fortsat i drift og Binderup er dermed et af de få eksisterende rene landbrugssamfund i kommunen.  

Land­bruget sætter et rustikt og funktionelt præg på både bebyg­gelsen og udenomsarealerne.

Binderup bør fortsat være et landbrugssamfund, og bør ikke udbygges med ikke-landbrugsrelaterede bygninger.

Sårbarheder

Binderup er begrænset af sin afsides belig­genhed. Landsbyen ligger som endestation på en blind landsbyvej. Binderup har som følge heraf et meget roligt miljø.

Binderuper fortsat et landbrugssamfund og har en meget original matrikelstruktur, der viser landbrugets historie siden slutningen af 1700-tallet. Udskiftningsstrukturen fra 1797 står stadig klart i landskabet, ligesom landsbyens forte er intakt rent matrikulært. Dette billede er sårbart overfor sammenlægning af marker, jævning af diger og sløjfning af markveje.

Anbefalinger

Binderup bør beskyttes mod ny bebyg­gelse, der vil sløre strukturen og svække oplevelsen af rummet mellem de oprindelige fem gårde i landsbyen.

Al bebyggelse i Binderup bør SAVE-registreres.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Binderup her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.