Over Fussing

Over Fussing har en meget flot beliggenhed på bakkedraget vest for Øster Bjerregrav. Mod syd er der udsigt over Fus­sing Sø og mod nord den brede Skals Ådal. Bebyggelsen er i meget blandet stand, lige fra nybyggede parcelhuse, til forsømte, mindre byhuse, beliggende helt ud til asfalten. De mange ændringer i både struktur og bebyggelse gør, at der mangler en balance mellem de enkelte huse og byens samlede miljø. Over Fussing synes at være i en form for indre konflikt mellem at ville være en landsby eller parcelhusby.

Sårbarheder

Over Fussing har fine landskabelige kvaliteter, som bør varetages ved planlægning af ny bebyg­gelse. Her tænkes særligt på de fine kig og udsigter.

Mellem bebyggelsen på nordsiden af Over Fussingvej åbner der sig fantastiske kig ned over den brede Skals Ådal.

Over Fussing er i en overgangsfase, hvor sammenbygning med Øster Bjerregrav vil medføre ændringer for byen.

Anbefalinger

Sammenbygningen af Øster Bjerregrav og Over Fussing bør udføres på en måde, så historien om de to selv­stændige bysamfund fortsat er tydelig.

Udbygning af de to byer bør ikke ske mod nord, hvor landskabet falder ned mod Skals Ådal, da dette land­skabstræk er af stor oplevelsesmæssig værdi.

I Over Fussing bør følgende bygninger SAVE-registreres: Branddamsvej 1 og Over Fussingvej 25, 26, 28 og 30.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Over Fussing her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.