Robdrup

Robdrup ligger i et flot landskab hvor den brede Alling Ådal danner rygraden. Robdrup ligger på kanten af det brede dal­strøg for foden af Trustrup Bakker.

Landsbyen udgør et fint karakterisk miljø, der vidner om et effektivt og rigt lille produktionssamfund. Gårdene i Robdrup er store og den originale struktur har ikke ændret sig meget gennem tiden. Endvidere anes Robdrups gamle forte stadig, men den er desværre ikke helt intakt, idet en del af den er ind­draget til privat have.

Landsbyens struktur illustrerer stadig en gammel tradition med meget tætliggende gårde, og hvor den gamle forte fort­sat er ubebygget. Landbrugssammenlægninger har gjort, at en stor del af bygningsmassen ikke længere er i brug, hvilket har sat sit præg på deres stand.

Originaliteten og den fortællende værdi landsbyen besidder, er ikke at finde ret mange andre steder i Randers Kommune. Gårdanlæggene og den struktur de sammen tegner, gør at man bør overveje at udpege Robdrup til kulturmiljø.

Sårbarheder

Robdrups fine miljø er afhængig af, at alle gårde i grup­pen bevares. Blot en enkelt gårds forsvinden vil betyde et markant tab for sammenhængen.

Det gamle forteareal og bebyggelsesstrukturen er bevaret, hvilket er en stor kvalitet, som kan fremhæves yderligere.

Et vigtigt element for oplevelsen af gårdsamlingen er det åbne landskab omkring Robdrup. Dels det flade forland langs Robdrupvej og dels Alling Ådals brede strøg som bag­grund for gårdene.

Robdrup udgøres af fire store gårde, her et kig gennem porten til Robdrup Byvej 15.

Anbefalinger

Gårdstrukturen bør forblive intakt. Der bør derfor heller ikke ske udstykning eller opførelse af yderligere byg­geri, som vil sløre billedet af de store regulære anlæg og deres struktur.

Bygninger bør ved evt. nedrivning erstattes af nye til­svarende voluminer, så anlæggene fremstår firlængede. Opførelse af en fjerde længe til hhv. nr. 17 og 19, vil både styrke anlæggene enkeltvis, samt bidrage til byens overordnede sammenhæng.

Arealet foran gårdene nr. 17 og 19, den gamle forte, bør bringes til et udseende, der præsenterer byen posi­tivt og samler gårdene. Dette kan f.eks. gøres gennem etablering af alléer til nr. 17 og 19 og etablering af en græsningseng for heste eller andre husdyr. En grøn flade vil på fin vis markere det centrale areal, som tidligere har spillet en væsentlig rolle for landsbyens fællesskab.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Robdrup her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.