Trudstrup

Trustrup ligger højt i landskabet over Ølst, hvor Trustrup Bakker og Alling Ådal tegner et spektakulært landskab. Landsbyen lig­ger fint i en blød slugt på bakkens nordside, med et flot vue ud over det stærkt faldende landskab.

Landsbyens struktur er meget original og den gamle slynge­de vej snor sig stadig gennem Trustrup med den gamle forte omkring den. Forten var i gamle dage landsbyens fælles jord og afgrænsningerne er stadig synlige i landsbybil­ledet.

I Trustrup står de store gårdanlæg, særligt i landsbyens øst­lige ende, stærkt sammen og skaber fine rumlige oplevelser. Næsten alle de gamle gårde er helt eller delvist bevaringsvær­dige, uden dog at udmærke sig enkeltvist. Trustrup fremstår samlet som en meget fin original og velbevaret landsby.

Ankomst til Trustrup fra øst ad Trustrupvej.

Sårbarheder

Trustrup er meget sårbar overfor yderligere udtynding i bebyggelsen. Sammenhængen i landsbyen og strukturen vil mistes, hvis en af de større gårde forsvinder. Landsbyen er også sårbar overfor eventuelle udstykninger, der vil sløre den gamle struktur.

Landskabets diversitet og de mange flotte kig ud over Alling Ådal er ligeledes et sårbart træk ved Trustrup. Disse kig og udsigter kan især komme under pres, hvis der etableres beplantning eller bygges uhensigtsmæssigt.

Anbefalinger

Det anbefales, at der ikke udstykkes nye grunde eller bebygges på landsbyens kanter, men at der fokuseres på at styrke sammenhængen i landsbyen.

Et godt bidrag til landsbyen vil være en korrekt dispone­ret og placeret bebyggelse på arealet overfor gadekæret, hvor der tidligere har ligget en gård. Kig til landskabet hhv. øst og vest for bebyggelsen skal bevares.

Evt. ny bebyggelse på Trustrupvej 27, hvor der nu er høj løvskov, samt hjørnegrunden ved Ginnerupvej med granskov, kan ligeledes styrke landsbyens miljø.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Trustrup her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.