Venning

Venning ligger på et lille plateau på kanten af Nørreådalen. Landskabet falder markant syd for byen, og der er flere flotte udkig fra landsbyen, ud over de flade enge omkring Nørreå.

Landsbyen er meget original i sin struktur og har ikke ændret sig meget gennem tiden. Gårdene ligger i en klynge omkring grønne engarealer, der afgræsses af heste. Der er kommet enkelte småhuse til, og der er opført store haller i forbin­delse med landbrugsdriften.

Gl. Viborgvej skærer sig gennem landskabet lige nord for byen, men man glemmer vejens tilstedeværelse lige så snart, man drejer ned ad den snoede Venning Byvej og befinder sig blandt de gamle gårde med naturen helt tæt på.

Så snart Venning Byvej forgrener sig er den ikke længere asfalteret, hvilket bidrager til stemningen i landsbyen.

Venning er en lille idyllisk landsby, hvor gårdene sammen skaber et fint miljø. De enkelte bygninger er ikke af høj beva­ringsværdi, men det er vigtigt at anlæggene forbliver intakte af hensyn til rumdannelsen mellem gårdene. De fleste gårde ligger på deres originale placeringer, hvilket er et fint histo­risk træk.

Gadestrukturen bestående af smalle grusveje, understreger landsby­ens originalitet og skaber en fin stemning.

Landskab, beplantning og bebyggelse i fin harmoni ved Venning Byvej 4.

Sårbarheder

Venning er sårbar overfor ændringer i den byggede struktur. Gårdene ligger spredt med enge og beplantning mellem. Dette motiv bør fastholdes og styrkes.

Anbefalinger

Der bør ikke udstykkes nye grunde i Venning af hensyn til bevarelsen af den originale struktur.

Bebyggelsen i Venning bør SAVE-registreres med hen­blik på at kunne udpege og beskytte bevaringsværdier.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Venning her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.