Veje og parkering


Parkeringspladser

Der skal udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer til, at beboere, ansatte, besøgende, kunder, leverandører m.v. kan parkere biler, motorcykler, knallerter, cykler, m.v. ved bebyggelsen. Parkeringspladser – inkl. manøvreareal – skal som udgangspunkt placeres på egen grund. Parkeringspladser kan i særlige tilfælde placeres på fælles parkeringsareal for flere ejendomme under forudsætning af, at det samlede antal parkeringspladser fastholdes. Den vejledende parkeringsnorm for Randers Kommune fremgår af tabellen vejledende parkeringsnorm. Parkeringspladser skal udlægges i henhold til parkeringsnormen, med mindre andet fremgår af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Tabellen beskriver dels anlæg svarende til en biltæthed på ca. 300 biler pr. 1000 indbyggere, dels et reserveudlæg svarende til en forøgelse af biltætheden på ca. 25%. Hvis der kan etableres dobbeltudnyttelse mellem på den ene side kontor/fremstilling/uddannelse og på den anden side butik/mødelokaler, kan de anførte normkrav reduceres med ca. 33%. Centralt i Randers by vil byrådet virke for etablering af parkeringsarealer i parkeringskældre eller parkeringshuse. I Randers Bykerne skal parkeringsbehovet vurderes i hver enkelt sag.

Vejledende parkeringsnorm

 

Anvendelse

Parkeringskrav

Reserveudlæg

Boliger

Åben-lav bebyggelse (fritliggende enfamiliehuse), enkeltstående dobbelthuse samt sommerhuse

2 p-pladser pr. bolig

0

Tæt-lav bebyggelse dvs. række, dobbelt-, kæde, klyngehuse og   lignende

1½ p-pladser pr. bolig

0

Etageboliger

1½ p-pladser pr. bolig

0

Ungdomsboliger, kollegier, klubværelser og lign.

1½ p-pladser pr. bolig

0

Plejehjem, døgninstitutioner og ældreboliger

1 p-pladser pr. 4 boligenheder og 1 p-plads pr. 2 ansatte samt   gæsteparkering

Hvis indretning og benyttelse er som tæt-lave eller åbenlave boliger

Erhverv

Butikker, herunder dagligvare, udvalgsvare og særligt pladskrævende varer etc.

1 p-plads pr. 30 m² bruttoetageareal

1 p-plads pr. 150 m² bruttoetageareal

Kontorer etc.

1 p-plads pr. 60 m² bruttoetageareal

1 p-plads pr. 250 m² bruttoetageareal

Fremstillings- og lagervirksomhed.

1 p-plads pr. 1 ansat

0

Hoteller

1 p-plads pr. værelse

0

Restauranter og lign.

1 p-plads pr. 10 siddepladser

1 p-plads pr. 40 siddepladser

Andet

Skoler og andre uddannelsesinstitutioner

1 p-plads pr. 110 m² bruttoetageareal

1 p-plads pr. 450 m² bruttoetageareal

Mødelokaler

1 p-plads pr. 5 siddepladser

1 p-plads pr. 20 siddepladser

Daginstitutioner

1 p-plads pr. 50 m² bruttoetageareal

1 p-plads pr. 200 m² bruttoetageareal

Kultur, teater, biografer, koncertsale og sportsanlæg mv.

1 p-plads pr. 6 siddepladser

1 p-plads pr. 40 siddepladser

Idrætshaller

1 p-plads pr. 10 siddepladser

 0

 

Handicapparkeringspladser
Et passende antal parkeringspladser skal udformes, så de kan anvendes af personer med handicap. Kravet gælder ikke for åben-lav bebyggelse, enkeltstående dobbelthuse og sommerhuse i sommerhusområder. For hver 25 p-plads skal der være 1 til 2 handicapparkeringspladser.

Cykelparkering
Der bør udlægges tilstrækkeligt areal til cykelparkering. Cykelparkering bør ikke etableres på gangarealer og opholdsarealer. Ved skoler, institutioner, større administrative virksomheder og lign. bør der etableres mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 4 elever og ansatte.

Ny planlægning
Ved lokalplanlægning skal der ske en konkret vurdering af det fremtidige parkeringsbehov. Vurderingen skal tage udgangspunkt i parkeringsnormen, men konkrete forhold kan medføre, at parkeringsbehovet er større eller mindre end beskrevet i parkeringsnormen. I så fald skal der i planlægningen redegøres for, hvorfor behovet er ændret i forhold til normen.

Planlægning langs veje

Ved planlægning for arealer langs byernes indfaldsveje og det overordnede vejnet skal det sikres, at bebyggelse og forarealer opleves som en helhed. Dette opnås bl.a. ved at sikre:

• Sammenhæng og helhed i bebyggelses placering.
• At der stilles præcise krav til facadeudformning.
• Ensartede sammenhængende forarealer og sammenhængende beplantning.
• Tilpasset og nedtonet skiltning mod vejene
• At arealet mellem bebyggelsens facade og vejen friholdes for oplag og hegning så som plankeværk og lignende.

Der skal ved ny byudvikling, byggeri og anlæg langs det overordnede vejnet som udgangspunkt holdes en afstand på mindst 50 m fra vejskel. Alternativt kan der i særlige tilfælde etableres en ugennemsigtig og ugennemtrængelig beplantning.

Ubebyggede arealer og oplag

Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til veje, torve, stier og parkering, skal henligge med græs, grus, belægning, beplantning og lignende. Udendørs oplag, affaldsstationer, varegårde og lignende skal afskærmes visuelt mod omgivelserne med beplantning eller lignende.

Stier

Ved lokalplanlægning for byområder skal det sikres, at områdets vej- og stisystem planlægges, så der er god forbindelse til stier i tilgrænsende områder.