Dronningborg

Dronningborg omfatter i store træk arealerne fra Ladegårdsbækken og mod øst til det åbne land.

Det samlede område kan opdeles i følgende 7 områder:

  1. Dronningborg.
  2. Boligområdet vest for Dronningborg Bykerne ved Dronningborg Boulevard og Rismøllegade.
  3. Boligområdet øst for Dronningborg Bykerne på sydsiden af Udbyhøjvej.
  4. Erhvervsområdet omkring Toldbodgade/Nyholmsvej.
  5. Området øst for bykernen mellem Udbyhøjvej og Dronningborg Skov/Rismøllebækken.
  6. Området mellem byen og bredningen.
  7. Området vest for Dronningborg Skov til Jomfruløkken

1.   Dronningborg

Dette område er i sin sammensætning meget forskelligartet. Tyngdepunktet i Dronningborg ligger ved krydset mellem Udbyhøjvej og Dronningborg Boulevard/Tjærbyvej. Her ligger de fleste af områdets butikker og den øvrige service.

Det er også i dette område, at Bydelscenter Dronningborg er placeret. Området omfatter herudover også den nærmeste del af Dronningborg Boulevard, Teglvej samt den inderste del af Tjærbyvej. Området er stort set fuldt udbygget.

Bydelscenteret i Dronningborg med et udvalg af butikker og service.

2.   Boligområdet vest for Dronningborg Bykerne ved Dronningborg Boulevard og Rismøllegade

Dette område består af to typer boliger. Etageboligområdet nord for Dronningborg Boulevard og villakvartererne henholdsvis syd for Dronningborg Boulevard og nord for Rismølleskolen.

Etageboligområdet består af ejendomme fra henholdsvis 1950erne og 80erne. Denne del er fuldt udbygget. Villakvarteret syd for Dronningborg Boulevard er ligeledes fuldt udbygget. En stor del af dette område er opført i 70erne, men husenes alder øges, jo nærmere man kommer Dronningborg bykerne.

På Bjellerup Allé og Egholmsvej er de ældste huse fra omkring 1920. Nord for Rismølleskolen ligger et nyere villakvarter, hvor de fleste huse er opført i 70erne, men hvor der stadig er enkelte ledige grunde i kvarteret.

Området som helhed er belastet af den meget store trafik på Dronningborg Boulevard, som er problematisk i forhold til en sikker skolevej til og fra Rismølleskolen.

3.   Boligområdet øst for Dronningborg Bykerne på sydsiden af Udbyhøjvej

Dette villaområde aftager aldersmæssigt, jo længere man fjerner sig fra bykernen mod øst. De første dele af området er opført omkring år 1900 og de nyeste op til i dag.

Det østligste område, som netop er fuldt udbygget, er Tjærbyvang 1 som ligger umiddelbart nord for Tjærbyvej.

Tjærbyvang 2, som knytter sig til Tjærbyvang 1 på den nordlige side, er byggemodnet i 2009 og er delvist udbygget.

En masterplan for et nyt boligområde, som en forlængelse mod øst, er under udarbejdelse.

Et af de nyere boligområder ved Tjærbyvang i den østlige udkant af Dronningborg.

4.   Erhvervsområdet omkring Toldbodgade/Nyholmsvej

Den vestlige del af området mellem Udbyhøjvej og Toldbodgade domineres i høj grad af togfabrikken Bombardier Transportation (tidl. Scandia). Byrådet er opmærksomt på, at der arbejdes med planer om en anden udnyttelse af de ældste dele af Bombardiers arealer. Når disse planer har fået en mere konkret form, vil byrådet overveje, hvilke ændringer det vil medføre for den samlede planlægning i området gennem tilvejebringelse af lokalplan(er) og kommuneplantillæg.

5.   Området øst for bykernen mellem Udbyhøjvej og Dronningborg Skov/Rismøllebækken

Dette område præges af de to store foretagender Agco A/S (Dronningborg Maskinfabrik) og Dronningborg Idrætscenter.

Nord for Agco A/S ligger et rekreativt område omkring Rismøllebækken. Dette område er begrænset i sin anvendelse til rekreativt område, da der på grund af naboskabet til Agco A/S skal tåles et relativt højt støjniveau.

Øst for Dronningborg Idrætscenter ligger et naturområde, som krydser Udbyhøjvej og strækker sig helt frem til Gimmingvej. Området tænkes tilplantet med skov.

6.   Området mellem byen og bredningen

Denne del af området er udlagt som kolonihaveområde, rekreativt område og landbrugsområde med rekreative interesser og har stor rekreativ værdi for både bydelen og Randers By.

7.   Området vest for Dronningborg Skov til Jomfruløkken

Denne del af Dronningborg ligger som et grønt landbrugslandskab op mod Dronningborg Skov og præger området landskabeligt. Området skal friholdes for bebyggelse.

Planer for Dronningborg

Nyt boligområde

Der udlægges et nyt boligområde på ca. 30 ha nordvest for boligområdet ved Rosenholmvej og ca. 13 ha til boligformål nord for Tjærby i denne kommuneplan.

Erhvervsbyggeri

Der påregnes ikke udlagt nye erhvervsområder i Dronningborg, før de eksisterende områder er fuldt udnyttet.

Dronningborg i en sammenhæng

Infrastruktur

Ny vej mellem Tjærbyvej og Toldbodgade.

Den del af østbrolinjen, som ligger mellem Tjærbyvej og Toldbodgade, foreslås gennemført som en almindelig tosporet vej for at forbedre adgangen til Toldbodgade fra Udbyhøjvej. Etableringen af denne vejstrækning vil medvirke til at formindske den uvedkommende trafik på Tjærbyvej og gennem villakvarteret mellem Udbyhøjvej og Tjærbyvej.

Indfaldsvejen Udbyhøjvej

Udbyhøjvej er en af indfaldsvejene til Randers og hører til de stærkt trafikerede vejstrækninger i byen.

Bygningerne og forløbene langs med vejen har stor betydning for oplevelsen af vejstrækningen. Det er byrådets langsigtede mål, at der udarbejdes planer og vejledninger for ejendommene langs Udbyhøjvej på strækningen fra Dronningborg Idrætscenter til Centerringen omfattende ejendommenes facader, skiltning, beplantning, belysning m.v. med henblik på at skabe et harmonisk og tidssvarende bybillede.

Nye lokalplaner, der udarbejdes inden omtalte planer og vejledninger for Udbyhøjvej er udført, og som omfatter arealer grænsende op til Udbyhøjvej på den pågældende strækning, skal ud over de bestemmelser, der er nødvendige for de aktuelle formål i den pågældende lokalplan omfatte skiltning, beplantning, belysning m.v. til understøttelse af de nævnte planer og vejledninger for strækningen på Udbyhøjvej.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.