Sdr. Borup

Landskabet i Sdr. Borup er som det øvrige landskab i kommunen præget af bakkede moræneflader. Inden for området er der flere områder af stor rekreativ værdi, blandt andet Haslund Skov, skoven ved Karlslund, Ølst Bakker og skoven øst for Askildrup.

Bydelen kan opdeles i 6 delområder med hver sine karakteristika:

  1. Erhvervsområdet ved Stålvej (Trekantområdet)
  2. Erhvervsområdet Frederiksdalvej
  3. Den grønne kile langs Haslund Klostervej
  4. Landsbyen Sdr. Borup og erhvervsområderne langs Motorvej E45
  5. Området vest for Karlsbergvej
  6. Rødekrat og Karlslund skov

Mål og perspektiver

Sdr. Borup ligger i kommunens sydvestlige hjørne. Området afgrænses mod nord af Haslund-området, mod øst af motorvejen og mod syd og vest af kommunegrænsen til Favrskov kommune. Området omfatter landsbyen Sdr. Borup.

Bydelens struktur 

Erhvervsområdet ved Stålvej

Området er et udbygget erhvervsområde, hvor hovedparten af bygningerne er fra 1980´erne. Området er udbygget efter Byplanvedtægt 37/Lokalplan 111, og planlagte veje og stier er etableret. Dog mangler en forbindelse fra stisystemet i området ud til kommunens øvrige stinet.

Forbindelse til og fra området for fodgængere og cyklister sker i øjeblikket sammen med den kørende trafik ved krydset Hadstenvej/Paderup Boulevard.

Cyklister og fodgængere kan også komme ind i området ved at krydse Hammelvej ved Stålvej/Orkestervej, men der er ingen lyssignal, som sikrer den tværgående trafik.

Området forekommer noget rodet, når man kører igennem. Det skyldes dels bygningernes svingende arkitektoniske kvalitet, dels den vidt forskellige måde virksomhederne behandler deres udearealer på. En opstramning af den gennemgående Stålvejs profil samt en forskønnelse af virksomhedernes forarealer vil øge områdets kvalitet.

Erhvervsområdet Frederiksdalvej

Området er omfattet af lokalplanerne: 271 (218) Frederiksdalvej, 1. etape, 240 – Fredriksdalsvej, 2. etape, 501 Frederiksdalsvej 3. og 4. etape. Området er i dag fuldt udbygget for så vidt angår 1. og 2. etape. 3. etape er godt på vej, mens der stadig er en del ledige arealer i etape 4.

I området ligger en lang række større virksomheder, her i blandt Vestas, Brdr. Dahl, Prodan og Confac.

Frederiksdalsvej forlænges og giver mulighed for at udvidde erhvervsområdet.

Den grønne kile

Mellem landsbyen Haslund og de store erhvervsområder omkring Sdr. Borup ligger den grønne landsskabskile. Kilen er en del af den grønne strukturring omkring Randers, som er med til at give grønne åndehuller i byen.

Sdr. Borup

Landsbyen består af et mindre antal enfamiliehuse og et par landbrugsejendomme. Der er 52 beboere i landsbyen (2011). Bebyggelsen ligger omkring Nordtoften og Sdr. Borupvej. Afstanden til Søndermarksskolen er ca. 4,5 km, og til nærmeste indkøbsmulighed i Paderupcentret er der ca.3 km. Landsbyen er beskrevet nærmere i landsbyregistreringen for 86 af kommunens landsbyer. Se nedenfor.

Området vest for Karlsbergvej

Området er i dag i landbrugsmæssig drift. Arealet udlægges i denne kommuneplan til fremtidig byvækst efter 2017 og senere.

Rødekrat og Karlslund skov

Området ligger i vest for Århusvej og består af landbrugsarealer og Karlslund skov.

Landsbyregistrering Sdr. Borup

Landsbyregistreringen, som Randers Kommune udarbejdede i 2011 for 86 af kommunens landsbyer, er et værktøj, som skal være med til at danne et overblik over kommunens mange landsbyer blandt andet til brug for den fremtidige planlægning i landsbyerne samt til administration af zone- og byggesager i landsbyerne. I registreringen beskrives de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Sdr. Borup i Landsbyregistrering 2011.

Sammenfatning for Sdr. Borup

Sdr. Borup ligger i et vidtstrakt landskab, der omkring landsbyen er udpeget til fremtidig byvækst.
Sdr. Borup påvirkes kraftigt af industriudviklingen nord for landsbyen. Det er svært at forestille sig, at den vil overleve som fritliggende landsby ret mange år ud i fremtiden. Store industrihaller har allerede i dag, lagt sig helt tæt op ad landsbyen og lukket byens eneste gennemkørselvej, Sønder Borupvej.

Sdr. Borup har flere velbevarede træk som f.eks. gårdenes placering og gadekæret, som er et gammelt fælles vandingshul.  Der er dog ikke bygninger af høj bevaringsværdi og landsbyens struktur er sløret af kraftig læ-beplantning.

Sønder Borups placering og tilstand gør, at den i fremtiden vil undergå yderligere forandringer som følge af byudviklingen omkring landsbyen.

Sårbarheder

Landsbyen ligger stadig frit i landskabet og er sårbar overfor bebyggelse, der slører denne karakter.

Anbefalinger

Hvis Sønder Borup skal bevare sin identitet som landsby samtidig med, at der planlægges erhvervsudvikling i området, anbefales det, at der reserveres/friholdes et bælte rundt om landsbyen. Udsigtskiler kan fastholde relationen til det åbne land og derved sikre en smule landsbykarakter.

Planer for Sdr. Borup

Der er ikke planer om at udlægge arealer til boligbebyggelse, hvorimod et større erhvervsområde er under udbygning syd for Sdr. Borup.

Byudviklingsområder

Erhvervsområder

I Sdr. Borup er der udlagt et stort erhvervsområde omfattet af lokalplan 523. Området er beliggende syd for Sdr. Borup mellem Gl. Århusvej og Hadstenvej og er under udbygning. Vest for Hadstenvej ligger Trifolium og Carlsberg teglværk. Området vest for Hadstenvej har betegnelsen 1.10.E.2 og er fjerde etape, der er omfattet af lokalplan nr. 501 Frederiksdalvej, 3 og 4. etape.

I forbindelse med den tidligere kommuneplan er der udarbejdet en langtidsskitse for arealerne mellem Hammelvej og Hadstenvej. Skitsen er ikke bindende for kommune-planlægningen, men illustrerer udbygningsmulighederne for et erhvervsområde langs motorvejen. Erhvervsområderne i bydelen ligger samtidig i de særlige drikkevandsområder. Det betyder, at der er skærpet godkendelsesprocedure i forbindelse med etablering af nye virksomheder.

Der er i kommuneplan 2009 udlagt arealer til erhvervsformål ved Trifolium og nord for det eksisterende erhvervsområde ved Engelsholmvej mellem E45 og Århusvej. Disse områder opretholdes i denne kommuneplan.

Sdr. Borup i en sammenhæng

De grønne områder

Ølst Bakker og Grøde Bæk

I to områder i Ølst Bakker samt et område ved Grøde Bæk ved kommunegrænsen mod Favrskov er udpeget som beskyttede naturtyper. Det vil sige, at der her er en skærpet målsætning for, hvad området må anvendes til, og hvilke hensyn, der skal tages.

I et sådant område gives kun tilladelse til indgreb, som understøtter naturtypekvaliteten. Kommunen har pligt til at støtte plejeforanstaltninger, herunder medvirken til eventuel økonomisk støtte.

Askildrup Bæk

Flere arealer i omdrift (arealer, der dyrkes landbrugsmæssigt) omkring Askildrup Bæk, nord for Ølst Bakker, er i planen udpeget som områder, som især vil kunne bidrage til at øge naturindholdet i landskabet.

Der er foretaget en prioritering af disse arealer ud fra deres potentielle naturmæssige betydning:

1. prioritering: Arealer, der vil kunne få særlige naturmæssige kvaliteter.

2. prioritering: Arealer, hvor der vil kunne udvikle sig en karakteristisk og værdifuld natur, og som eventuelt vil kunne danne forbindelse til andre naturarealer.

3. prioritering: Arealer, hvor der kan udvikle sig naturværdier af mere almindelig karakter.

Haslund Skov og Karlslund Skov

Randers Kommune er regionens mest skovfattige, men har til gengæld en af de mest spændende skove i regionen. Det er den fredede Haslund Skov på grænsen mellem Langå og Randers kommuner. I området findes også Karlslund Skov. Begge skove er tilgængelige for offentligheden og beskyttet af Naturfredningslovens 300 m beskyttelseslinjer.

Naturgasledning

Stålrørsledningen på 40 bar, som ligger i kanten af erhvervsområderne langs motorvejen, fordeler sig ved Frederiksdal i sydvestlig og østlig retning. Der må ikke opføres bebyggelse inden for en afstand af 10 m på begge sider af ledningen.

Arkitektur og bevaring i Sdr. Borup

Oprindeligt landsbymiljø

I Randers Kommunes Landsbyregistrering 2011 er der uddybende beskrivelser af landsbyernes kvaliteter og sårbarheder, som byudviklingen bør tage hensyn til. Se afsnittet om landsbyregistreringen for Sdr. Borup.

 

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.